Nieuws

Zelfevaluaties en visitaties: hoe doen andere scholen het?

Zelfevaluatie is voor de moderne schoolbestuurder of directeur niet meer weg te denken uit de hedendaagse onderwijspraktijk. Maar in welke vorm die (zelf)evaluatie plaatsvindt, verschilt enorm per school. Dat komt naar voren in de brochure ‘(Zelf)evaluaties, audits of visitaties’ die de PO-Raad in samenwerking met de Inspectie vandaag uitbrengt rondom dit thema.

De brochure bevat de ervaringen met (zelf)evaluaties en audits/visitaties van elf schoolbesturen die hebben meegewerkt aan een pilot. In de pilot gingen besturen en scholen samen met een pilotteam in gesprek over de verbinding tussen bestuurskwaliteit en kwaliteit op school. Ook werden kwaliteitszorgmedewerkers van scholen door de Inspectie geschoold tot auditor. Een nuttige ervaring, volgens de deelnemers.

De brochure is een bundel van ervaringen, waarin de lezer door collega onderwijsprofessionals spiegels voorgehouden krijgt. Waarom doe je aan zelfevaluatie? Om er van te leren? Om je te verantwoorden? Omdat het nu eenmaal de afspraak is?

Scholen en schoolbesturen die op schoolniveau aan de slag gaan met (zelf)evaluaties, audits of visitaties vinden in deze brochure zowel inspiratie als praktische tips. De brochure gaat bijvoorbeeld in op de vraag wat je wel en niet kan verwachten van evalueren en waar je aan moet denken voordat je er mee begint. En niet in de laatste plaats: hoe je zorgt dat het niet bij praten, meten en schrijven blijft.

Ambitie van de PO-Raad

Het verschijnen van deze brochure heeft te maken met de ambitie van de PO-Raad om de professionaliteit van scholen en besturen verder te versterken, gericht op een continue verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. De achterliggende idee is dat wanneer de sector de grip op de onderwijskwaliteit verder op orde heeft, we ook betere afspraken kunnen maken met de Onderwijsinspectie.

Andere ontwikkelingen op dit vlak zijn de oprichting van de monitorcommissie-Van Lieshout, die zich momenteel een beeld vormt van de professionalisering van schoolbesturen in het primair onderwijs. Op 11 juni 2015 heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met het voorstel een bestuurlijk visitatiestelsel voor de sector te ontwikkelen.

De PO-Raad hoopt dat de brochure scholen en schoolbestuurders zal inspireren verder te werken aan de kwaliteit en kwaliteitsverbetering op school.

U kunt de brochure hier downloaden.