Download

Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband

De PO-Raad en VO-raad hebben afgesproken dat ieder samenwerkingsverband passend onderwijs een onafhankelijk lid aanstelt in het toezichthoudend orgaan. In de Handreiking Onafhankelijk Voorzitter Samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt toegelicht hoe schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dat kunnen doen. In de handreiking staan handige tips om een onafhankelijk lid aan te stellen, maar de handreiking biedt vooral aanknopingspunten voor samenwerkingsverbanden die een onafhankelijke voorzitter willen aanstellen.