Nieuws

Hoe kunnen schoolbesturen en bibliotheken beter samenwerken?

De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen gaat achteruit, schreven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad afgelopen zomer in hun advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Scholen en bibliotheken werken op veel plekken al intensief samen, bijvoorbeeld door het inrichten van bibliotheken op scholen. Maar hoe kun je als schoolbestuur een strategische samenwerking aangaan met een bibliotheek, bijvoorbeeld om laaggeletterdheid tegen te gaan?

Op bibliotheken is de afgelopen jaren fors bezuinigd en in het onderwijs is de aandacht voor taal en literatuur verminderd. Dat is vooral bezwaarlijk voor kinderen die thuis niet opgroeien in een leescultuur. In Lees! bevelen de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad dan ook aan te zorgen voor een krachtig en samenhangend leesbeleid met bijbehorende financiering vanuit de overheid. Scholen hebben maar beperkte capaciteit om de leesmotivatie te vergroten, samenwerken met bibliotheken en ouders kan hierbij helpen. Daarnaast is het van belang een rijk leesaanbod te creëren en een leescultuur tot stand te brengen. De raden adviseren scholen dan ook leesspecialisten aan te trekken om het lezen onder kinderen te bevorderen.

Dat moet beter kunnen, dachten de PO-Raad en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport Lees!. Zij organiseerden daarom een sessie met bestuurders in het primair onderwijs en directeuren van bibliotheken die op lokaal niveau een bestuurlijke samenwerking hebben. Negen bibliotheken en schoolbesturen die een intensieve samenwerking zijn aangegaan, deelden ervaringen en goede voorbeelden met de PO-Raad en de VOB.

Vijf tips van schoolbesturen en bibliotheken die op bestuurlijk niveau samenwerken:

  • Stel heldere doelen

Maak de samenwerking strategisch en stel heldere doelen, bijvoorbeeld op het gebied van het bevorderen van leesplezier of het tegengaan van laaggeletterdheid. Stel als schoolbestuur samen met de bibliotheek doelen op en stem daar het aanbod op af. Start ook met het monitoren en evalueren van de voortgang.

  • Maak gebruik van de LEA

Grijp de Lokale Educatieve Agenda (LEA) aan om afspraken te maken rondom het aanpakken van laaggeletterdheid. Vorm als schoolbesturen, bibliotheken en andere partners een krachtige alliantie en zet met steun van de gemeente een stevige infrastructuur op van leraren en leesconsulenten die elkaar versterken.

  • Gezinsaanpak

Bij het bevorderen van een leescultuur is een gezinsaanpak van groot belang. Niet alleen lezen op school, maar ook in de bibliotheek en thuis moet gestimuleerd worden. Door gebruik te maken van de expertise van bibliotheken kun je hier als schoolbestuur mooie stappen zetten om de leescultuur van leerlingen te stimuleren.

  • Ontzorgen van scholen en leraren

Als schoolbesturen en bibliotheken elkaar weten te vinden kunnen scholen en leraren ontzorgd worden. Gespecialiseerde leesconsulenten van de bibliotheek kunnen door de kennis en ervaring die zij meebrengen een passend aanbod creëren voor kinderen waarmee ze meer plezier in het lezen krijgen.

  • Maatwerk van groot belang

Iedere dorp, stad of regio kent andere uitdagingen. Als je nadenkt over samenwerking tussen bibliotheek en schoolbestuur is maatwerk dan ook van groot belang. Kijk welke samenwerking het beste bij de lokale situatie past en zet een duurzame lijn uit voor de langere termijn waardoor je een kwaliteitsslag maakt.