Aanpak lerarentekort

Niemand kan er meer omheen. Het lerarentekort is de grootste uitdaging voor het onderwijs. Al in 2012 waarschuwde de PO-Raad voor een dreigend lerarentekort. Dit complexe probleem heeft geen pasklare oplossing en vraagt om een mix aan maatregelen en nauwe samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen, sociale partners, het Ministerie van OCW en de PO-Raad.

De PO-Raad gelooft in duurzame oplossingen die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Zoals het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep, het ontwikkelen van doorstroommogelijkheden, meer opleidingsroutes naar het beroep leraar en het dichten van de salariskloof. Want leraren in het primair onderwijs verdienen, ondanks investeringen, nog steeds aanzienlijk minder in vergelijking met hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Daarom pleit de PO-Raad in haar verkiezingsinbreng onder andere voor een eerlijk en concurrerend salaris.
 

Drie pijlers

De PO-Raad gelooft in een duurzame aanpak langs drie pijlers:


Noodplannen G5

Minister Slob heeft schoolbesturen uit de G5 uitgenodigd om noodplannen voor het lerarentekort uit te werken. De minister erkent hiermee het lerarentekort op sommige plekken ongenadig hard toeslaat en dat een intensivering van de maatregelen nodig is. De schoolbesturen uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere hebben hun plannen ingediend. 

Leerzaam voor de hele sector

Het lerarentekort is een urgent probleem dat ook buiten de grote steden speelt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen en schoolbesturen op andere plekken in het land kunnen leren van de resultaten en bevindingen uit de noodplannen. Zij zal de aanpak en effecten actief monitoren en, samen met de betrokken schoolbesturen, inzichtelijk maken welke interventies succesvol zijn en deze kennis landelijk delen.

Meer lezen?

 

Bestanden bij dit onderwerp

Trefwoorden

Laatste nieuws

  • Op 2 juli 2020 presenteerde Merel van Vroonhoven als ‘onafhankelijk aanjager lerarentekort’ een eindverslag met dringende aanbevelingen voor verbeteringen in de aanpak van het lerarentekort. Naar aanleiding van deze aanbevelingen hebben de sectororganisaties het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs: een aantrekkelijk perspectief’ opgesteld. Dit plan behelst een voorstel voor een duurzame en integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs.

  • De Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) werken gezamenlijk aan het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. Een van de speerpunten van de VSNU is de ontwikkeling van academische opleidingsroutes voor het primair onderwijs. Om meer zicht te krijgen op de behoefte van scholen en schoolbesturen hebben zij een peiling uitgezet. De PO-Raad verzoekt schoolbesturen om hier aan deel te nemen. 

  • In 2025 wordt er een personeelstekort van 1439 fte verwacht, dit blijkt uit de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020. Dit tekort komt bovenop het huidige tekort aan leraren en directeuren. Hiermee is het verwachte tekort lager dan eerdere prognoses. Toch blijft een onverminderde aanpak van de tekorten broodnodig. Zowel kwantitatief als kwalitatief, gericht op een onderwijsarbeidsmarkt die op lange termijn meer in balans is. 

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Kunnen scholen bij een tekort aan leraren overstappen van een vijfdaagse schoolweek naar vier dagen onderwijstijd?

    De wet verbiedt een vierdaagse schoolweek, met uitzondering van zeven weken. In artikel 8 van de Wet primair onderwijs staat namelijk dat een schoolweek in beginsel vijf dagen per week duurt en vanaf groep drie maximaal zeven weken van vier dagen hebben. Scholen kunnen hierdoor wel in de knel komen met het behalen van onderwijstijd door leerlingen. Desondanks begrijpt de PO-Raad dat scholen zich door het nijpende lerarentekort gedwongen voelen een dergelijke keuze te maken.