Nieuws

40 procent ouders zou kiezen voor kindcentrum

Veertig procent van de ouders met een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon en op 19 juni overhandigd aan ouderorganisaties.

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van Kindcentra 2020 onderzoek naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra. Het onderzoek bestond uit tien diepte-interviews met ouders die ruime ervaring hebben met een kindcentrum, een landelijke enquête (N=457) onder ouders die (willen) kiezen voor een kindcentrum en vragen (N=532) aan ouders die voor het eerst kennismaken met kindcentra. Een kindcentrum wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar met onderwijs, kinderopvang, zorg, sport, spel en cultuur.

Motieven ouders

Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra, blijkt uit het onderzoek naar motieven. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: 'Halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek' en 'Een goede band met vaste professionals'.

Breder aanbod van belang

Ouders die, via het onderzoek, voor het eerst kennismaken met een kindcentrum is gevraagd naar hun verwachtingen ten opzichte van de huidige school of kinderopvang. Zij vinden het vooral van belang dat een kindcentrum een breder aanbod verzorgt van educatieve, sportieve, culturele en creatieve activiteiten. Zij willen dat hun kind meer wordt uitgedaagd om talenten en interesses te ontwikkelen en verwachten op een kindcentrum een betere zorg voor hun kind. Veertig procent van deze groep zou overstappen naar een kindcentrum als dit in de buurt is, 45 procent van hen weet het (nog) niet.   

Aanbieden petitie

Kindcentra 2020 - een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp - roept in een brede coalitie van werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra, de politiek op om op zo’n kort mogelijke termijn het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 én van 4-12 jarigen te realiseren én het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden.  

Op dinsdag 20 juni om 13.30 uur bieden de gezamenlijke partijen hiertoe een petitie aan de Tweede Kamercommissies van Onderwijs (OCW) en Sociale Zaken (SZW) aan.