Nieuws

Bekijk wat nieuw onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur

De PO-Raad heeft op basis van gegevens van OCW een tool ontwikkeld waarmee schoolbesturen het financiële effect van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid kunnen bepalen, als deze per 2018-2019 zou zijn ingevoerd (op basis van telgegevens van 1-10-2017). Dit overzicht geeft zowel inzicht in de financiële effecten op bestuursniveau als op schoolniveau (BRIN).

Dit Excel-overzicht geeft per school/bestuur een indicatie voor de mogelijke effecten van de nieuwe gewichtenregeling voor het schooljaar 2019-2020. Bij deze inschatting dient wel rekening gehouden te worden met de overgangsregeling (zie dit bericht op mijn.poraad.nl) en dat de werkelijke bekostiging voor schooljaar 2019-2020 zal plaatsvinden op basis van teldatum 1-10-2018.

Verder heeft het ministerie van OCW toegezegd een notitie te zullen schrijven waarin zowel de nieuwe regeling volledig wordt toegelicht (hoe wordt onderwijsachterstand vastgesteld, en hoe kom je van onderwijsachterstandsscores tot bekostiging) als de oorzaken van verschillen ten opzichte van de oude onderwijsachterstandsbudgetten. 

In september zullen enkele voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd door de PO-Raad, waarbij OCW uitgebreid de (budgettaire gevolgen van) de nieuwe regeling, de overgangsregeling en de verwerking van de gewichtencontrole zal toelichten. Meer informatie volgt binnenkort op deze website. 

Links & downloads

Indicatie herziening gewichtenregeling 2018-2019
1.71 MB