Nieuws

Draagvlak voor één peutervoorziening blijft groeien

Er moet een einde komen aan de versnippering van voorschoolse voorzieningen. In plaats daarvan is het belangrijk dat er geïntegreerde voorzieningen zijn van betere kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Alle kinderen moeten daar toegang toe hebben en de overheid moet ervoor betalen. Met die boodschap stuurde de Onderwijsraad de Tweede Kamer het reces in.

Het advies van de Onderwijsraad sluit aan bij het pleidooi van kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten. Zij maken zich al jaren hard voor één betaalbare basisvoorziening voor álle kinderen. Daarmee wordt het mogelijk kinderen te laten opgroeien langs een doorgaande ontwikkellijn en krijgen zij een zo goed mogelijke start. De PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie kinderopvang stelden hiervoor in 2013 samen onder meer een position paper op. In maart van dit jaar presenteerden zij gezamenlijk een tienpuntenplan om de drempels weg te nemen die een dergelijke voorziening in de weg staan. Ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten vindt dat er een dergelijke regeling moet komen. De PO-Raad voelt zich door de Onderwijsraad gesteund in haar visie.

In een gesprek met de Tweede Kamer maakte de Onderwijsraad duidelijk dat het nu, na het geven van diverse eenduidige adviezen, aan de politiek is om hier nu ook werk van te maken. Vergeleken met andere Europese landen investeert Nederland veel minder in voorzieningen voor jonge kinderen, benadrukte de Onderwijsraad daarbij, terwijl die investeringen juist heel goed zijn voor het kind, het onderwijs en de maatschappij.

Kabinetsplannen

De PO-Raad moedigt de Tweede Kamer aan er, met alle adviezen op zak, bij het kabinet op aan te dringen haar plannen met voorschoolse voorzieningen bij te stellen. Het kabinet wil kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ‘harmoniseren’ door kwaliteitseisen gelijk te stellen en te investeren in de pedagogische kwaliteit ervan. Voor werkende ouders komt er één financieringsstructuur via de kinderopvangtoeslag. In een brief aan de Kamer kondigde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) onlangs aan dat die structuur er niet in 2017 komt maar pas in 2018.

De PO-Raad is bezorgd dat dit onderscheid in financiering voor werkende en niet werkende ouders ervoor zorgt dat minder kinderen naar een voorschoolse voorziening gaan. Voor niet-werkende ouders is het immers duurder om hun kinderen daar gebruik van te laten maken terwijl ook hun kinderen ervan kunnen profiteren. Daardoor bestaat de kans dat een deel van de leerlingen met een achterstand start in groep 1. Ze vindt bovendien dat de plannen niet ver genoeg reiken om één basisvoorziening voor kinderen vanaf 2,5 jaar mogelijk te maken. Daarvoor moet ook voor- en vroegschoolse educatie bij de plannen worden betrokken.

Ze blijft zich hiervoor inzetten en praat dan ook met het kabinet over manieren om voorschool en basisonderwijs beter af te stemmen.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen van het kabinet is hier te vinden. Het volledige pleidooi van de PO-Raad, kinderopvang, peuterspeelzaal en gemeenten is hier te lezen. De Helpdesk van de PO-Raad is beschikbaar voor vragen hierover van haar leden. Peuterspeelzaalorganisaties die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun voorbereiding op de nieuwe kabinetsregels, kunnen hiervoor terecht bij de MOgroep.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten