Nieuws

Een update over de afwikkeling gewichtencontrole en bezwaarprocedure

In juni hebben ongeveer negentig schoolbesturen een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen met daarin een aangepast overzicht vaststelling telling (OVT). Om te voorkomen dat dit leidt tot een negatieve bijstelling van de bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid kunnen scholen bezwaar indienen. De PO-Raad heeft hiervoor een model bezwaarschrift laten opstellen. Ook organiseert zij op 5 juli een informatiebijeenkomst.

Achtergrond

Op 11 april heeft DUO schoolbesturen die zijn meegenomen in de gewichtencontrole een brief gestuurd, waarin aangegeven werd dat zij op korte termijn een aangepast overzicht van de OVT zouden ontvangen. Hierin zijn de leerlinggewichten naar aanleiding van de gewichtencontrole aangepast. Om te voorkomen dat dit leidt tot een negatieve bijstelling van de bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid, kan een schoolbestuur naar aanleiding van het OVT een bezwaarprocedure starten, waarbij zowel inhoudelijke bezwaren als aanvullende informatie bij DUO kunnen worden ingediend.

De eerste circa negentig schoolbesturen hebben half juni van DUO een brief ontvangen met de mededeling dat de OVT's naar aanleiding van de gewichtencontrole zijn gecorrigeerd. In de week van 17 augustus kunnen schoolbesturen in het midden van het land een herziene OVT verwachten en de rest van de schoolbesturen (uit de regio’s noord en zuid) in de week van 6 september. Schoolbesturen kunnen bezwaar aantekenen tegen deze OVT's. De PO-Raad heeft hiervoor door advocatenkantoor Brussee Lindeboom een model bezwaarschrift (alleen toegankelijk voor leden van de PO-Raad) laten opstellen, die schoolbesturen ondersteunt bij het indienen van het bezwaar. 

Al in augustus 2016 zijn er tussen de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en DUO afspraken gemaakt over een adequate afhandeling van de gewichtencontrole. De uitwerking hiervan had meer tijd nodig dan OCW en DUO aanvankelijk dachten, hierdoor heeft de afwikkeling vertraging opgelopen. Het tijdstip tussen de verzending van de eerste OVT's en de zomervakantie is daarom erg kort. De schoolbesturen die onlangs door DUO op de hoogte zijn gebracht van de herziening van de OVT’s, zijn volgens DUO echter besturen van scholen waarbij er een zeer beperkt aantal fouten geconstateerd is. Schoolbesturen die hun bezwaarschrift niet meer voor de zomervakantie rond kunnen krijgen, kunnen een pro-forma bezwaar indienen. Een model pro-forma bezwaarschrift voor deze situatie vindt u hier (alleen toegankelijk voor leden van de PO-Raad).

Informatiebijeenkomst

De PO-Raad organiseert op woensdag 5 juli in Utrecht een informatiebijeenkomst over de afwikkeling van de gewichtencontrole en de bezwaarprocedure. 

Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. het volgende besproken worden:

  • Toelichting op de opbouw en onderbouwing van het model (pro-forma) bezwaarschrift dat de PO-Raad heeft laten opstellen
  • Toelichting van DUO op de bezwaarprocedure en de digitale samenwerkingsruimte die in dit kader is ingericht
  • Stand van zaken ten aanzien van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorgestelde nieuwe indicator voor onderwijsachterstand

Hier vindt u meer informatie over deze bijeenkomst. Ook kunt u zich hier aanmelden.