Nieuws

Inspectie over voor- en vroegschoolse educatie: Investeren loont!

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in het rapport ‘Investeren loont!’ dat vandaag verscheen. Deze bevinding sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad: het bevorderen van gelijke kansen begint bij investeren in het jonge kind.

In 2012 hebben de 37 grote gemeenten (G37) afspraken gemaakt met de minister van OCW over het verhogen van de kwaliteit van vve. Daarvoor ontvingen zij de afgelopen jaren 95 miljoen extra aan middelen. De Inspectie heeft nu gemonitord welke resultaten deze gemeenten daarmee hebben bereikt. De investeringen hebben blijkbaar geloond: zowel het vve-beleid van gemeenten als de kwaliteit van de vve binnen de voorschoolse voorzieningen en groep 1 en 2 is duidelijk verbeterd. 

Geen garantie voor de toekomst

De Inspectie noemt in haar rapport dat vele recente ontwikkelingen in het voor- en vroegschoolse veld van invloed zijn op de kwaliteit van vve in de toekomst. De harmonisatie van kinderopvang, de toenemende samenwerking tussen opvang en onderwijs, de opvang van nieuwkomers en de transitie jeugdzorg zijn allen van invloed op het voorschoolse domein.

Ook de herziening van de gewichtenregeling en de bijstelling van het onderwijsachterstandenbudget voor gemeenten zal grote (herverdeel)effecten hebben op gemeenten en schoolbesturen. Dat zal gevolgen hebben voor de inzet en beschikbaarheid van middelen voor vve. De PO-Raad maakt zich hard voor het herstellen van het onderwijsachterstandenbudget, dat de afgelopen jaren als gevolg van een verkeerde definitie voor een groot deel is verdampt. De sectororganisatie hoopt dan ook dat het volgende kabinet dit rapport ter harte neemt en structurele investering in onderwijsachterstanden en vve in het bijzonder, wordt opgenomen in het regeerakkoord.

Enkele conclusies uit het Inspectierapport

  • De meeste vooruitgang werd gemeten in de ouderbetrokkenheid. Deze is van grote invloed op de bestrijding van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, schrijft de Inspectie.
  • Ook in de doorgaande lijn en de interne kwaliteitszorg zijn grote stappen gezet door gemeenten, schoolbesturen, kinderopvanghouders en peuterspeelzaalorganisaties.
  • Binnen de voorzieningen waar vve wordt aangeboden (voorschools en in groep 1 en 2) is vooral de kwaliteitszorg sterk verbeterd: het planmatig werken aan verbeterpunten en de borging van kwaliteit.
  • Eén van de verbeterpunten blijft het educatief handelen van de professional, al is hier al wel verbetering in opgetreden. 

Lees hier het hele rapport. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten