Nieuws

Kabinet vraagt onderwijs en kinderopvang verbinding te zoeken

Ministers Dennis Wiersma (Onderwijs) en Karien van Gennip (SZW) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het onderwijs en de kinderopvang nog meer verbinding met elkaar moeten zoeken om de ontwikkeling van het jonge kind doorlopend te ondersteunen. De afgelopen periode onderzocht het kabinet verschillende manieren om deze samenwerking te versterken.

Combinatiebanen

Een van de maatregelen die het kabinet onderzoekt zijn de zogenoemde ‘combinatiebanen’, waarbij medewerkers zowel in de kinderopvang als in het primair onderwijs aan de slag gaan. Volgens het kabinet kunnen deze combinatiebanen het werk in beide sectoren aantrekkelijker maken ‘door het bieden van de mogelijkheid tot een groter contract en meer diversiteit en doorgroeimogelijkheden’. Een ander voordeel is dat het kennisuitwisseling tussen sectoren stimuleert. Ook de PO-Raad is voorstander van deze combinatiebanen. Het is daarom goed dat het kabinet knelpunten, goede voorbeelden en succesfactoren rond combinatiebanen gaat bundelen in een handreiking, zodat scholen en kinderopvangorganisaties hier verder mee aan de slag kunnen.

Cao’s en arbeidsvoorwaarden 

In de Kamerbrief ook aandacht voor de verschillen in cao’s, functiehuizen en salarisschalen voor de kinderopvang en het primair onderwijs. Deze verschillen maken samenwerking moeilijker dan nodig. De ministers roepen daarom de cao-partijen op ‘duidelijke afspraken te maken rondom de samenwerking kinderopvang-onderwijs en de verschillende cao’s en arbeidsvoorwaarden’. In de inzetbrief voor de CAO PO 2023 heeft de PO-Raad voorgesteld als sociale partners in het primair onderwijs in contact te komen met die van kinderopvang om te spreken over het afstemmen van de cao’s van onderwijs en kinderopvang.

Verschillende schooltijden

Een ander knelpunt dat uit onderzoek naar voren komt is het verschil in schooltijden dat scholen hanteren. Het kabinet stelt dat als ‘iedere school met een vijfgelijkedagenmodel zou werken, […] de bso meer stabiliteit kan bieden gedurende de week en ook op de woensdag en vrijdag een aantrekkelijker aanbod kan bieden’. Volgens de ministers is het onderwijs aan zet om knelpunten rond schooltijden op te lossen. Wat de PO-Raad betreft blijft het aan scholen om hun schooltijden te bepalen. Daarbij is toestemming nodig van de MR. Het is belangrijk dat scholen bij zo’n beslissing ook in gesprek gaan met hun kinderopvangpartners.  

Partnerkeuze, financiering en het voorrangsbeleid scholen

De ministers willen ook inzetten op een eerlijke samenwerking tussen de marktgeoriënteerde kinderopvangorganisaties en de publieke onderwijsinstanties. Het feit dat het onderwijs is uitgezonderd van de Wet Markt en Overheid kan er volgens het kabinet voor zorgen dat scholen een samenwerkingsrelatie met één kinderopvangaanbieder aangaan ‘zonder een transparante manier van aanbesteden waarbij diverse kinderopvangorganisaties mee kunnen dingen’. Daarnaast vindt het kabinet het onwenselijk als eventuele voorrang tot een bepaalde basisschool ook de keuze voor een kinderopvanglocatie bepaalt. Het kabinet wil daarom nog dit jaar onderzoek doen naar cijfers en feiten rond partnerkeuze, financiering en het gehanteerde voorrangsbeleid door scholen.

Andere knelpunten die het kabinet noemt zijn onder andere de informatieoverdracht tussen kinderopvang en primair onderwijs, de accentverschillen tussen de benodigde verklaringen omtrent gedrag, btw op uitleen van personeel en de overgang van een voorschoolse voorziening naar het primair onderwijs. Deze knelpunten zijn terug te lezen in de volledige Kamerbrief.

Samenwerking primair onderwijs en kinderopvang 

De PO-Raad vindt het belangrijk dat het primair onderwijs op een gelijkwaardige manier samenwerkt met de kinderopvangsector aan kansengelijkheid en optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Centraal in deze samenwerking staat een aanbod van hoge kwaliteit dat toegankelijk is voor álle kinderen van nul tot twintig jaar, waar mogelijk en gewenst in één gebouw, met doorlopende ontwikkellijnen en met aandacht voor brede talentontwikkeling en kindnabije zorg. De manier waarop moet passen bij de lokale context, waarbij zo veel mogelijk verbinding wordt gezocht met de jeugdhulp, jeugdzorg en welzijn.

Kinderen hangen slingers op

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten