Nieuws

Onderwijsachterstandsscores per school bekend voor schooljaar 2020-2021

Scholen kunnen met behulp van dit bestand hun onderwijsachterstandsbudgetten berekenen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid in 2019 herzien. Er wordt sindsdien gebruik gemaakt van indicatoren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de onderwijsachterstandsscores te berekenen.

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op 20 februari 2020. Er is inmiddels een nieuw bestand aan het nieuwsbericht toegevoegd waarmee scholen en schoolbesturen de onderwijsachterstandsscores voor het schooljaar 2020-2021 kunnen berekenen.

Tijdpad berekening onderwijsachterstandsbudgetten

Het onderwijsachterstandsbudget per school voor het schooljaar 2020-2021 wordt berekend op basis van de teldatum 1 oktober 2019. De voorlopige beschikkingen komen in april bij schoolbesturen terecht, nadat het ministerie van OCW de prijzen heeft gepubliceerd in de eerste regeling bekostiging 2020-2021.

Overgangsregeling

Het ministerie van OCW heeft vanwege het nieuwe beleid een overgangsregeling ingesteld. In de eerste drie bekostigingsjaren wordt de nieuwe bekostiging vergeleken met de bekostiging die zou zijn toegekend op basis van de oude bekostigingssystematiek (de oude gewichten- en impulsregeling). Op basis van de meest recente teldatum waarop de gewichtenleerlingen nog opgegeven zijn door scholen, wordt de oude systematiek toegepast, als startpunt van de overgangsregeling. Dit betekent dat op basis van teldatum 1 oktober 2018 de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden van een school wordt berekend volgens de oude systematiek. Tijdens alle jaren van de overgangsregeling wordt van dit bedrag uitgegaan. Het nieuwe bedrag wordt dus vergeleken met het bedrag dat een school zou hebben ontvangen in schooljaar 2019–2020 op basis van de gewichtenregeling en de impulsregeling.

Als het onderwijsachterstandenbudget op de school afneemt, dan wordt het verschil tussen het nieuwe en het oude bedrag met een bepaald percentage opgenomen in het nieuwe bedrag.

  • Schooljaar 2019-2020: 75%
  • Schooljaar 2020-2021: 50%
  • Schooljaar 2021-2022: 25%
  • Schooljaar 2022-2023: onderwijsachterstandenbudget op basis van nieuwe regeling.

Als het onderwijsachterstandenbudget van een school toeneemt, wordt het hogere nieuwe budget verminderd met een bepaald percentage van het verschil tussen het nieuwe en oude budget. Dit percentage betrof 49% in het schooljaar 2019-2020. Het percentage voor het schooljaar 2020-2021 is nog onbekend. Dit percentage wordt vastgesteld bij de eerste regeling bekostiging 2020-2021, die in maart wordt gepubliceerd. In schooljaar 2022-2023 is de overgangsregeling niet meer van kracht en worden de onderwijsachterstandsbudgetten volledig toegekend op basis van de nieuwe regeling.

Heeft u vragen over het onderwijsachterstandenbudget? Neem dan contact op met de Helpdesk van de PO-Raad.

Downloads

1.24 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten