Nieuws

Onderzoek toont aan: vve werkt

Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) hebben gekregen, lopen hun achterstand in vier jaar tijd tot de helft in. Dat blijkt uit het pre-COOL onderzoek dat staatssecretaris Dekker gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Voor kinderen in de grote gemeenten (G37) en voor kinderen in de pilot startgroepen (waarbij school samenwerkt met voorschool) was dit effect zelfs nog groter.

Extra investeringen geven meer resultaat

De G37 hebben de afgelopen jaren extra geld gekregen om te investeren in de uitbreiding van het aanbod voor vve, het verhogen van de kwaliteit van pedagogisch medewerkers, het stimuleren van opbrengstgericht werken en het versterken van ouderbetrokkenheid. Dat heeft effect. Onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) toont aan dat kinderen die risico lopen op een achterstand in die gemeenten minder vaak blijven zitten in de kleutergroepen 1 en 2 dan doelgroepkinderen buiten de G37.

Pilot Startgroepen succesvol

Ook in de pilot Startgroepen zijn zeer positieve resultaten geboekt. Kinderen die in de startgroepen zijn begeleid, hebben op vierjarige leeftijd drie maanden ontwikkelvoorsprong op kinderen die in reguliere vve-groepen begeleid zijn in hun (taal)ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat de elementen van de startgroep samen (meer uren, opbrengstgericht werken, combinatie mbo’er en hbo’er op de groep, regie schoolleider basisschool, doorgaande lijn vve van peutergroep naar kleutergroep) een positief effect hebben op de ontwikkeling van taal, rekenen en het aandachts- en concentratievermogen van kinderen.

De PO-Raad ziet de succesvolle startgroepen als een voorbeeld van hoe een basisvoorziening voor alle peuters er in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang uit zou kunnen zien.

Educatieve kwaliteit kan nog beter

Hoewel investeren in vve dus loont, is de educatieve kwaliteit in alle voorschoolse voorzieningen nog voor verbetering vatbaar, tonen verschillende onderzoeken aan. Eerder was dit ook al de conclusie van de OESO in hun analyse van het Nederlandse onderwijsstelsel. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil de basisvoorwaarden voor de kwaliteit van voorschoolse educatie aanscherpen om de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers te verhogen. Om aan de verscherpte eisen te kunnen voldoen, stelt hij hiervoor tijdelijk € 4,7 miljoen per jaar beschikbaar aan de kleinere gemeenten in 2017 en 2018.

De PO-Raad ziet in deze onderzoeken wederom de bevestiging dat het loont om te investeren in jonge kinderen om zo te voorkomen dat zij al vroeg achterstanden oplopen. De PO-Raad is dan ook verheugd dat de staatssecretaris ook aan de vve in de kleinere gemeenten een extra impuls wil geven.