Nieuws

Ouders pleiten voor betere aansluiting tussen opvang en school

Ruim de helft van de ouders zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw te organiseren. Verder denken zij dat ook winst te behalen valt door de financiering van de dagopvang en buitenschoolse opvang minder ingewikkeld te maken. De PO-Raad is positief over nauwere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Ze pleit daarom in haar verkiezingsinbreng voor 16 uur per week voorschoolse educatie voor kinderen van nul tot vier jaar, zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn.

Veruit de meeste ouders zijn tevreden met de manier waarop ze de opvang voor hun kind(eren) geregeld hebben. Bijna driekwart van de ouders vindt de kinderopvang goed voor de ontwikkeling van hun kind. Naast de kinderopvang spelen bij bijna de helft van de ouders opa en oma hierin een belangrijke rol. Het zijn de conclusies uit een onderzoek dat Ouders & Onderwijs deed onder ouders uit hun Landelijk Ouderpanel.

Bijna één op de drie ouders vindt het huidige financiële systeem rondom kinderopvang te ingewikkeld. Ook zien veel ouders wel wat in verdere integratie van kinderopvang en onderwijs en zou de bso meer activiteiten mogen ontwikkelen zoals sport- en muziekles of creatieve activiteiten. Allemaal ontwikkelingen waar de PO-Raad ook voor pleit. In aanloop naar de verkiezingen van 2021 heeft de sectororganisatie haar ideeën hierover opgeschreven in de verkiezingsinbreng ‘Nu keuzes maken voor de toekomst’. Daarnaast was de PO-Raad één van de ondertekenaars van het Platform Toekomst van Arbeid. In het hoofdstuk ‘Jonge Kinderen en hun ouders’  wordt onder andere geadviseerd om voor kinderen van één tot vier jaar een speelleerschool in te zetten om achterstanden te voorkomen. Kinderen van zes tot twaalf jaar moeten hun talenten kunnen ontwikkelen via de brede talentontwikkelings-uren waarin zij bijvoorbeeld kunnen sporten of muziekles kunnen krijgen.

Betere samenwerking ontzorgt

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ouders te spreken is over de samenwerking van de basisschool met zowel de dagopvang (56 procent) als de buitenschoolse opvang (65 procent). De helft van de ouders geeft aan dat een betere samenwerking hen zou ontzorgen. De samenwerking tussen basisschool en buitenschoolse opvang bestaat er nu vooral uit dat de opvangdagen afgestemd worden zodat kinderen tijdens studiedagen en vakantie opgevangen worden. Ouders zien graag dat die samenwerking wordt uitgebreid en dat er, meer dan nu, een overdracht is tussen school en opvang als het kind uit school komt. 55% van de ouders vindt het een goed idee als school en opvang één organisatie worden. Daarnaast willen ouders graag dat de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden en daarover regelmatig overleg is. Tot slot zien ouders ook mogelijkheden om bepaalde activiteiten zoals sport en spel (buiten de onderwijstijd om) door andere professionals, zoals bso-medewerkers, te laten uitvoeren.

Gratis kinderopvang

30% van de ouders vindt het huidige financiële systeem te ingewikkeld en slechts 48% vindt het gemakkelijk om de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Ongeveer de helft van de ouders vindt de kosten voor de opvang passend. Maar hoe meer uren opvang ouders afnemen, hoe vaker ze de kosten te hoog vinden. Een behoorlijke groep ouders is bovendien voorstander van een vorm van gratis kinderopvang: twee dagen gratis dagopvang voor ouders met een laag inkomen (55 procent), twee of meer dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen onder de 4 jaar (56 procent) of alle kinderopvang gratis (38 procent). Een meerderheid van de ouders denkt dat een paar dagen gratis kinderopvang voor meer kansengelijkheid zou kunnen zorgen.

Onderzoek Ouders & Onderwijs
Aan het representatieve onderzoek deden 1.346 ouders mee. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds in samenwerking met de Stichting Voor Werkende Ouders.

Downloads

PDF, 1.08 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten