Nieuws

‘Problemen op school vaak te herleiden tot armoede thuis’

Het huidige armoedebeleid is te weinig is gericht op de thuissituatie van kinderen. Dat stelt de Kinderombudsman vandaag in het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’. Ook voor scholen ligt er een belangrijke taak: zij moeten signalen van armoede herkennen en ouders wijzen op gemeentelijke voorzieningen.

,,Veel problemen die kinderen buitenshuis ervaren, zoals uitsluiting of problemen op school, hebben te maken met het gebrek aan zekerheid en stabiliteit thuis”, stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Ze pleit daarom voor meer maatwerk en wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt dat gericht is op het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en ouders.

Te weinig capaciteit op school

Volgens het rapport ervaren sommige gemeenten een zekere terughoudendheid bij het onderwijs om een intensievere samenwerking aan te gaan rondom armoedebestrijding. De PO-Raad denkt dat, waar deze terughoudend een rol speelt, dit vooral een tijd- en geldkwestie is. Zij vindt het dan ook een gemiste kans dat scholen niet zijn betrokken bij het onderzoek.

De gemeenten die deelnamen aan het onderzoek bevestigen dat scholen in het algemeen te weinig capaciteit hebben om te investeren in armoedebestrijding. Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten: ,,Scholen zijn zich heel bewust van de relatie tussen de thuissituatie en hoe het gaat op school. Maar er zitten ook grenzen aan wat je als school kunt doen.” Ouders wijzen op gemeentelijke voorzieningen en signalen van zorg doorgeven aan het wijkteam, zouden wat de PO-Raad betreft echter vanzelfsprekend moeten zijn. ,,Daar moeten scholen en gemeenten samen het gesprek over voeren,” zegt Den Besten.

Gemeenten willen scholen ondersteunen

Gemeenten kunnen voor het vergroten van kansen veel meer een partner van scholen worden en daarin ook financieel ondersteuning bieden, zo staat in het rapport. Ook geven de gemeenten in het onderzoek aan te willen helpen bijvoorbeeld op het terrein van financiële educatie, door middel van mentorprojecten voor kinderen of in de vorm van een vergoeding van een laptop of tablet.

Vrijwillige ouderbijdrage

Daarnaast willen gemeenten graag meer sturen op de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage die scholen vragen, en op oplossingen voor ouders die de ouderbijdrage helemaal niet kunnen opbrengen. Digitale leermiddelen zijn onmisbaar en vergelijkbaar met schoolboeken, en om die reden zou dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en het onderwijs moeten zijn, stelt het rapport.

De PO-Raad gaat nog een stapje verder en is van mening dat de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs überhaupt niet nodig zou moeten zijn. De oplossing ligt in een fatsoenlijke basisbekostiging, bepleitte de sectororganisatie eerder dit jaar naar aanleiding van onderzoek van de Sociaal Economische Raad.

Onderwijsachterstanden

Het onderzoek van de Kinderombudsman bevestigt dat armoede ten koste gaat van de kansen die kinderen krijgen. De PO-Raad is daarom fel pleitbezorger van herstel van het onderwijsachterstandenbudget. Dankzij de gewichtenregeling kunnen scholen extra aandacht geven aan kinderen die opgroeien in achterstandssituaties en zo proberen (verdere) achterstanden te voorkomen. De afgelopen jaren is het budget hiervoor echter grotendeels verdampt. Lees verder >>