Nieuws

Rondetafelgesprek over nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Op woensdag 2 september hield de vaste Kamercommissie SZW en OCW een rondetafelgesprek over de nieuwe financiering van de kinderopvang. Het kabinet wil de kinderopvanginstellingen in de toekomst direct financieren, met als doel fraude tegen te gaan en het voor ouders minder omslachtig te maken om kinderopvangtoeslag via de belastingdienst te regelen. De huidige regeling is te ingewikkeld en levert veel naheffingen op, waardoor ouders in financiële problemen kunnen komen.

Brief PO-Raad

Ter voorbereiding op dit gesprek – en op het algemeen overleg dat op 9 september plaatsvindt in de Tweede Kamer – heeft de PO-Raad een brief gestuurd aan de Kamercommissies. In de brief uit zij haar zorgen over de plannen om peuterspeelzalen vanaf 2018 onder het regime van de kinderopvang te laten vallen. Niet-werkende ouders krijgen dan geen kinderopvangtoeslag, ouders die beiden werken juist wel. De PO-Raad vreest dat dit voor veel ouders betekent dat zij een peuterspeelzaal voor hun kinderen niet langer kunnen betalen, met als consequentie dat tienduizenden peuters met een achterstand op de basisschool beginnen. In de brief wordt ook verwezen naar de Onderwijsraad, die in haar advies ‘Een goede start voor het jonge kind’ vraagt om een einde te maken aan de versnippering van voorschoolse voorzieningen. De PO-Raad voelt zich door dit advies gesteund in haar visie.

Uitkomsten

Uit het rondetafelgesprek bleek dat dit pleidooi voor een basisvoorziening gedeeld wordt door veel betrokken partijen. Ook werd duidelijk dat de plannen om de financiering van de kinderopvang te wijzigen bij de kinderopvangbranche en ouderorganisaties op weinig steun kan rekenen. Er werd geadviseerd om terug naar de tekentafel te gaan, nog eens goed naar de doelen te kijken en op basis van die doelen oplossingen te bedenken. De VNG pleitte ervoor dit traject op de lange termijn in te kaderen in een verbeterstelsel over de doorgaande lijn kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs. Dit sluit goed aan bij de ambities van de PO-Raad.

Uitgelekte plannen

Inmiddels zijn er kabinetsplannen gelekt waarin alle kinderen de mogelijkheid wordt geboden om minimaal twee keer per week drie uur naar de kinderopvang of peuterspeelzaal te gaan. De PO-Raad is verheugd over deze plannen. Daarmee krijgen alle kinderen gelijke kansen, kunnen zij allemaal van goede opvang profiteren en zullen minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen.

Hoewel ook de Onderwijsraad hiervan voorstander is, liet voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink zich op 9 september kritisch uit in Dagblad Trouw. Ze stelde daarin dat een 'structurele visie op kinderopvang ontbreekt'. Kabinetten kijken volgens haar niet breed naar kinderopvang en jonge kinderen maar steeds weer naar losse onderdelen. 'Sociale Zaken houdt krampachtig vast aan kinderopvang als arbeidsmarktinstrument, maar het zou bij die ministeries alleen moeten gaan om het welzijn en de ontwikkeling van het kind', aldus Maassen van den Brink in de krant.