Nieuws

Vijf partijen: 'Regel 16 uur opvang voor ieder kind'

De vijf grote landelijke organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, de gemeenten én de PO-Raad vragen een nieuw kabinet om voor alle kinderen tot vier jaar zestien uur per week gratis toegang tot een voorschoolse voorziening te regelen. Vandaag presenteerden zij hun gezamenlijke voorstel voor een tekst in het regeerakkoord. 

Met dit 'akkoord' volgen de vijf partijen adviezen van de Taskforce Onderwijs en Kinderopvang en de Sociaal Economische Raad (SER). Ook de politieke partijen die onderhandelen over een regeerakkoord kondigden in hun verkiezingsprogramma’s bijna allemaal een vorm van toegangsrecht tot zo’n basisvoorziening aan. De PO-Raad pleit hier al jaren voor, om op die manier gelijke kansen voor ieder kind te bevorderen. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: ,,Wie aan de basisschool begint met een achterstand, haalt deze in acht jaar tijd amper meer in."

Foto: Dirk Hol
 

Wettelijke beperkingen

Op lokaal niveau werken het onderwijs, de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk en gemeenten vaak al intensief samen. Zo wordt op veel plekken een goede aansluiting tussen opvang en onderwijs georganiseerd, waardoor het kind centraal komt te staan. Helaas zijn deze voorzieningen niet voor alle ouders (financieel) bereikbaar en leggen wet- en regelgeving deze samenwerking allerlei praktische en organisatorische beperkingen op.

Met het belang van kinderen en ouders voorop, zetten vandaag na uitgebreid overleg, de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG hun handtekening onder een gezamenlijke tekst. Zij overhandigden hun statement aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en hopen dat deze tekst in een toekomstig regeerakkoord wordt opgenomen.

De tekst voor het regeerakkoord: 

'We investeren in een ontspannen samenleving en een mooie toekomst voor ons land. Door een ontwikkelrecht van zestien uur per week te introduceren voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan, stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders. Extra opvang, bovenop het ontwikkelrecht van zestien uur kan door ouders zelf ingekocht worden.
Het is tevens van belang dat rijke dagarrangementen kunnen worden aangeboden. Om dat te bevorderen krijgt ieder kind op termijn het recht om een minimum aantal uren naar de BSO te gaan. Het advies van de Taskforce onderwijs en kinderopvang wordt gevolgd.
Om dit ontwikkelrecht zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken komt er onder regie van gemeenten een basisvoorziening die zo goed als mogelijk dient aan te sluiten op het basisonderwijs.
De mogelijkheden hiertoe worden versterkt door het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp.
Voor het financiële beeld levert voorgaande een intensivering op van 400 miljoen euro structureel.'

Wat willen ouders?

Onlangs bleek uit een peiling van Ouders & Onderwijs en de Stichting voor Werkende ouders onder 39.000 ouders dat 73% wil dat ouders recht krijgen op vier dagdelen kinderopvang per week. Ook onder ouders is dus grote steun voor het voorstel van de vijf partijen. Om te benadrukken dat het niet om een verplichting gaat, spreekt de PO-Raad steeds van een 'ontwikkelrecht' van zestien uur per week.  
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten