Nieuws

Voorstellen PO-Raad moeten gelijke kansen bevorderen

Een investering in onderwijsachterstandsmiddelen, een brede basisvoorziening en een kwalitatief schooladvies. Dat zijn een aantal voorbeelden van de voorstellen die de PO-Raad doet om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Op maandag 30 januari debatteerde de Tweede Kamer over dit onderwerp (lees hier het verslag van het debat).

In haar brief aan de Tweede Kamer stelt de PO-Raad dat het onderwijs de belangrijke opdracht heeft om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd ontstaat kansenongelijkheid door diverse maatschappelijke factoren die niet los van elkaar gezien kunnen worden, van de voorschoolse periode tot de betrokkenheid van ouders. De PO-Raad pleit daarom voor een integrale benadering van het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs.

Investering in onderwijsachterstandenbeleid

In de eerste plaats vraagt de PO-Raad in haar brief aandacht voor het onderwijsachterstandenbeleid. Idealiter zouden ongelijke ontwikkelkansen van kinderen moeten worden gecompenseerd binnen het onderwijs. Maar de slagkracht van het onderwijs is beperkt. De bezuinigingen op onderwijsachterstandsmiddelen van de afgelopen jaren – het budget is de laatste vijf jaren met ruim 30 procent afgenomen – verergeren deze ontwikkeling. Voor schooljaar 2016-2017 is weliswaar een budget van ongeveer € 270 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden, maar dit budget is nog geen drie procent van de totale bekostiging van het primair onderwijs. Ter vergelijking: in 2011 lag dit budget nog ruim boven € 400 miljoen. De PO-Raad pleit daarom voor het bevriezen van het budget voor het tegengaan van onderwijsachterstanden op het niveau van 2011 en voor het herzien van de huidige gewichtenregeling. Ook vraagt zij nogmaals aandacht voor de door haar eerder geopperde OnderwijsKansenCheck, die bestaand en nieuw beleid moet toetsen op de gevolgen voor onderwijskansen van iedere leerling.

Brede basisvoorziening

Een andere belangrijke voorwaarde voor het bevorderen van gelijke kansen is dat er een kwalitatief hoogwaardig aanbod van opvang en onderwijs is voor alle kinderen van nul tot vier jaar. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, gemeenten en zorginstellen moeten samen optrekken om dit te bewerkstelligen. Om deze samenwerking te vergemakkelijken zou de overheid wet- en regelgeving die dit proces bemoeilijkt, weg moeten nemen.

Kwalitatief schooladvies en doorstroommogelijkheden

Tot slot vindt de PO-Raad het belangrijk dat er een kwalitatief hoogwaardig schooladvies wordt gegeven. Het schoolteam draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Om ervoor te zorgen dat zij deze taak zo goed mogelijk kan uitvoeren, is het nodig dat schoolteams zich meer bewust worden van risicogroepen voor onderadvisering. De PO-Raad juicht het in dit kader ook toe dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) een wetsvoorstel voorbereidt waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat basisscholen de in- en doorstroomgegevens van een oud-leerling standaard teruggekoppeld krijgen van vo-scholen. Basisscholen kunnen de kwaliteit van hun schooladviezen evalueren op basis van deze gegevens.

Een goed schooladvies – met eindtoets als second opinion – is wat de PO-Raad betreft een startpunt in het voortgezet onderwijs, maar geen uitspraak over het examenniveau van een leerling. Daarom is het van belang dat er voldoende flexibiliteit in het onderwijssysteem zit om door te stromen naar een ander niveau. Brede scholengemeenschappen, brede- of dakpanbrugklassen (Dekker gaf gisteren in zijn Kamerbrief aan dat iedere leerling deze gelegenheid moet krijgen) of onderwijsvoorzieningen voor 10-14-jarigen zijn voorbeelden van maatregelen die kunnen bijdragen aan deze doorstroommogelijkheden.

Lees in de brief die de PO-Raad naar de Kamer stuurde meer over deze en andere voorstellen van de PO-Raad om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.