Nieuws

Zo moet het nieuwe stelsel voor kindvoorzieningen eruit komen te zien

Met de verkiezingen in aantocht en met het oog op de komende formatie hebben de PO-Raad en andere partijen een brief aan de politiek en de Sociaal-Economische Raad (SER) gestuurd waarin we hen een aantal belangrijke punten meegeven als het gaat over de toekomst van kindvoorzieningen. In haar verkiezingsinbreng pleitte de PO-Raad al eerder voor 16 uur kinderopvang voor alle kinderen zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een doorlopende ontwikkellijn. Een goede start is immers de beste basis.

Het huidige kabinet vindt de stap naar een ‘ander stelsel noodzakelijk’, onder andere vanwege de toeslagenaffaire. Het kabinet heeft daarom een Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) uitgevoerd om mogelijke opties voor een stelselherziening te verkennen. De PO-Raad heeft de politiek samen met de brancheorganisaties in de kinderopvang, Kindcentra 2020, VNG, Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland laten weten dat bij de herziening van het stelsel een aantal belangrijke punten moet worden meegenomen.

Kansengelijkheid

Kinderopvang is volgens de PO-Raad belangrijk voor alle kinderen: kinderen met (risico op) een achterstand, kinderen van werkende ouders én van niet werkende ouders. We weten dat als leerlingen met een achterstand aan de basisschool beginnen, het lastig is deze nog in te halen. Als alle jonge kinderen 16 uur per week toegangsrecht krijgen tot inclusieve voorschoolse voorzieningen maakt dit samen leren, spelen en ontwikkelen mogelijk. Het gaat segregatie tegen en levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten voor gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht of hun ouders werken of niet. Voor elk kind moet er passend aanbod zijn. In dat licht is het tevens een belangrijke stap vooruit dat de scenariostudie zowel het toegangsrecht tot de kinderopvang voor kinderen van nul tot vier als voor kinderen in de basisschoolleeftijd (vier tot twaalf jaar) adresseert.

Combineren van zorg en werk

Een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen heeft effect op de arbeidsdeelname van ouders. Als kinderen meer uren opgevangen worden, faciliteert dit ouders in het combineren van zorg en werk en kunnen zij meer uren gaan werken. De coronacrisis heeft nog eens aangetoond dat kinderopvang, primair onderwijs, sociaal werk, jeugdhulpen gemeenten in een goede onderlinge afstemming en samenwerking ouders kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van kinderen. In dat kader is het van belang dat een toekomstig kabinet serieus werk maakt van het wegnemen van belemmeringen in de samenwerking tussen deze partijen. Het is daarom goed als de mogelijkheid om kindcentra te vormen, waarin onderwijs en kinderopvang samenwerken, wettelijk wordt verankerd.

Kinderopvang moet bereikbaar en betaalbaar zijn

Bij de inrichting van het nieuwe stelsel is het belangrijk dat het begrijpelijk is voor ouders en de kans op terugvorderingen tot een minimum wordt beperkt. Daarom moet de mogelijkheid van rechtstreekse financiering worden onderzocht. Kinderopvang moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle ouders.

Lees hier de brieven die de partijen hebben verzonden naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, de Vaste Kamercommissie Kinderopvangde SER en de betrokken ministers bij de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen. Vorig jaar pleitten de PO-Raad en zes landelijke organisaties al voor recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week voor alle kinderen. Zij boden toen een pleitnotitie aan de SER aan.

Downloads

PDF, 192.3 kB
PDF, 242.51 kB
PDF, 190.99 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten