Nieuws

De eindtoets in negen feiten

Het is de meest besproken en enige verplichte toets op de basisschool: de eindtoets. De komende weken staat deze op het programma voor alle leerlingen van groep 8. De PO-Raad voert ondertussen gesprekken met betrokkenen over de toekomst van deze toets en het bijbehorende schooladvies: Welke rol moeten zij hebben in de schoolloopbaan van een kind? De eindtoets in negen feiten.

  1. De eindtoets is sinds schooljaar 2014/2015 verplicht voor alle leerlingen in groep 8. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een kind meervoudig gehandicapt is, hoeft een kind deze toets niet te maken.
  2. Scholen zijn wettelijk verplicht om naast het schooladvies, een tweede, onafhankelijk, advies in te winnen over het niveau dat een kind aankan. Het schooladvies is leidend bij het bepalen naar welk type middelbare school een kind kan gaan. Maar scoort een kind hoger op de eindtoets dan op basis van zijn schooladvies kan worden verwacht, is de school verplicht haar advies in overleg met de ouders te heroverwegen. Wordt het advies niet bijgesteld, dan is ze verplicht te beargumenteren waarom niet. Als het kind minder goed scoort op de eindtoets, blijft het schooladvies sowieso staan. Dit draagt bij aan kansengelijkheid.
  3. Scholen kunnen sinds schooljaar 2014/2015 kiezen uit een aantal eindtoetsen. Dit jaar konden ze kiezen uit vijf toetsen. Na beoordeling door een onafhankelijke expertgroep bepaalt de minister welke toetsen mogen worden gebruikt.
  4. Taal en rekenen zijn verplichte onderdelen van de eindtoets en worden gebruikt bij de overgang naar de middelbare school. Daarnaast kunnen scholen ook kennis en vaardigheden van andere vakgebieden toetsen, zoals wereldoriëntatie. Dit is facultatief. Scholen kiezen hier soms bijvoorbeeld voor om breder hun onderwijskwaliteit in kaart te kunnen brengen. Welke vakgebieden nog meer tot de mogelijkheden behoren, wisselt per toetsaanbieder.
  5. De eindtoetsen moeten dit jaar worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Om te voorkomen dat opgaven en antwoorden uitlekken, zijn de data waarop de scholen bijvoorbeeld de papieren Centrale eindtoets of de IEP afnemen binnen dat tijdsbestek wel vastgelegd. Wie kiest voor digitale adaptieve toetsen heeft meer keuzevrijheid.
  6. Het is het eerste jaar dat scholen ook een digitale adaptieve centrale eindtoets kunnen afnemen. Ook andere eindtoetsen zoals Route 8 en Dia-toets werken al met een digitale adaptieve eindtoets.
  7. Uit onderzoek van de Expertgroep Toetsen PO bleek vorig jaar dat de diverse eindtoetsen van verschillend niveau waren en daarom niet goed vergelijkbaar De PO-Raad heeft erop aangedrongen de toetsen snel vergelijkbaar te maken. Inmiddels zijn hiertoe eerste stappen gezet. Alle eindtoetsen bevatten sinds dit jaar minimaal dezelfde set aan basisvragen, ook wel ‘ankervragen’ genoemd.
  8. De eindtoets speelt een rol bij het beoordelen van de kwaliteit van een school door de inspectie, al is deze rol sinds 1 augustus 2018 wel iets veranderd. Ze kijkt sindsdien breder naar het onderwijs op een school dan naar alleen taal en rekenen. Geen enkele school krijgt alleen op basis van onvoldoende leerresultaten het predicaat 'zwak' of 'zeer zwak'.
  9. Een belangrijk doel van de Wet toetsing is het verbeteren van de schooladvisering. Met het oog hierop is sinds 2014/2015 in de wet vastgelegd dat het advies van de basisschool leidend is en de eindtoets geldt als een soort second opinion. Dit jaar vind een evaluatie plaats van deze wet. Vooruitlopend op deze evaluatie voert de PO-Raad diverse gesprekken met betrokkenen (o.a. ouders, leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, College voor Toetsen en examens, toetsaanbieders, Inspectie van het Onderwijs) over de toekomst van de eindtoets en het schooladvies. De vraag die centraal staat is welke rol beide moeten spelen in de schoolloopbaan van een kind.
Subsidie voor doorstroomprogramma's po-vo nog t/m 31 mei

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden. Een van de voorwaarden is dat het programma door ten minste één basisschool en één middelbare school gezamenlijk wordt vormgegeven. Subsidie aanvragen, kan nog tot en met 31 mei 2018. Voor aanvragen en meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht op de speciale website voor subsidieaanvragen van de Rijksoverheid.