Nieuws

Deadline vaststellen schooladvies uitgesteld naar 15 maart

Vanwege de lockdown krijgen scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De adviezen moeten op 15 maart zijn ingevoerd in BRON. De PO-Raad kreeg veel signalen van zijn leden dat er behoefte is aan meer tijd om de schooladviezen zorgvuldig tot stand te laten komen. De inzet van alle verantwoordelijke partijenis dat de eindtoets dit jaar gewoon doorgaat.

De huidige groep 8-leerlingen zijn in het afgelopen jaar twee keer geconfronteerd met een periode van thuisonderwijs. Op dit moment worden hun schooladviezen nog eens tegen het licht gehouden. De PO-Raad riep onlangs samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad, scholen op om met name kinderen in kwetsbare situaties dit jaar kansrijk te adviseren. Ook het ministerie van OCW schrijft vandaag in zijn nieuwsbrief dat het belangrijk is groep 8-leerlingen dit jaar het voordeel van de twijfel te geven. De verschuiving van deze dealine past daarbij.

Met de scholensluiting tot 9 februari en de voorjaarsvakantie komen veel scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Daarom is besloten de deadline voor het vaststellen van het advies uit te stellen van 1 maart naar 15 maart OCW vraagt deze extra tijd niet generiek te gebruiken, maar in te zetten voor de leerlingen voor wie extra tijd benut moet worden.

Voor het primair onderwijs zijn twee zaken nu van belang: de totstandkoming van een passend, kansrijk schooladvies en regionale afstemming met het voortgezet onderwijs.

Schooladvies

De PO-Raad ontvangt veel vragen over de (nog niet afgenomen) M-toetsen en de status van de eindtoets 2021. We benadrukken dat de extra twee weken die nu gegeven zijn, niet bedoeld zijn om toetsen af te nemen die het schooladvies moeten ondersteunen. Na een periode van thuisonderwijs kunnen we niet van alle leerlingen verwachten dat zij op de toetsen optimaal presteren. Het komt dit jaar meer dan ooit aan op een zorgvuldig tot stand gekomen schooladvies. Je kunt bijvoorbeeld checken hoe jouw schooladviezen van de afgelopen jaren zich verhouden tot de eindtoetsadviezen om te beoordelen of je misschien meer of minder voorzichtig moet adviseren. We wijzen je ook graag op de Handreiking Schooladvisering van SLO die uitlegt hoe je jouw leerlingen ook in coronatijd een passend advies geeft. Het Lerarencollectief publiceert deze week een reeks tutorials over kansrijk adviseren.

Afstemming met het vo

De uitgestelde deadline voor het schooladvies kan invloed hebben voor de aanmelding van leerlingen bij het vo. Daarbij is het belangrijk dat po-scholen dit goed afstemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naar uitstromen.

Eindtoets  

Het ministerie ziet op dit moment geen reden om de eindtoets dit jaar te annuleren. Die wordt, zoals elk jaar, afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Samen met de toetsaanbieders zijn afspraken gemaakt over een betrouwbare afname, ook in coronatijd. Hierover volgt volgende week meer informatie.