Nieuws

Doe mee aan bestuurlijk netwerk overgang PO-VO over doorgaande leerlijnen

De PO-Raad en VO-raad richten samen een bestuurlijk netwerk in, waarin zowel bestuurders vanuit het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd. Bestuurders die zowel PO als VO scholen binnen hun organisatie hebben, moeten ook worden vertegenwoordigd. De netwerken vinden plaats onder bestuurlijk voorzitterschap van beide sectororganisaties.

Er lijkt onder bestuurders een groeiende behoefte aan een intensievere samenwerking tussen het PO en VO. Deze behoefte wordt ingegeven door de gedachte dat de ‘harde knip’ die nu veelal ervaren wordt tussen de twee sectoren voor veel leerlingen geen recht doet aan de gewenste doorgaande ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast heeft (nieuwe) wet- en regelgeving ook verandering gebracht in de wijze waarop de sectoren met elkaar samen (moeten) werken.

In het netwerk PO-VO – doorgaande leerlijnen staan vraagstukken centraal die betrekking hebben op beide sectoren zoals:

  • het gesprek over implementatie van wet- en regelgeving rondom het schooladvies
  • ontwikkelingen rondom een meer soepelere overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs
  • onderwijsontwikkelingen in het kader van de doorontwikkeling van #onderwijs2032, toepassing referentieniveaus, maatwerk, warme overdracht, Inspectietoezicht en 10-14 onderwijs.

Doel netwerk

Het netwerk speelt een belangrijke rol in het adviseren van de afzonderlijke besturen om een standpunt te bepalen in het kader van de doorgaande leerlijn. Daarnaast ontmoeten de leden van dit netwerk elkaar voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Daardoor bundelt het netwerk krachten, initiatieven en versterkt het daarmee het geluid van de afzonderlijke besturen.

Wie zoeken wij?

De gezochte leden van het netwerk hebben affiniteit met het betreffende thema en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief.

Het netwerk wordt voorgezeten door de PO-Raad en VO-raad en komt zo’n vier keer op jaarbasis bij elkaar op het gezamenlijke kantoor van de raden in Utrecht. De eerste bijeenkomst van het netwerk vindt plaats op 11 mei aanstaande van 13.00-15.00 uur. 

Aanmelden en meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk, dan kunt u dat mailen aan:
VO: Jessica Tissink: jessicatissink@VO-raad.nl
PO: Bernard Teunis: b.teunis@poraad.nl

We streven binnen de samenstelling in het netwerk wel naar diversiteit in grootte en spreiding in het land. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Bernard Teunis.