Nieuws

Eindtoets wordt doorstroomtoets: wat verandert er?

Vanaf schooljaar 2023/2024 is er een centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs en zijn er nieuwe maatregelen voor bijstellen van het schooladvies en de gegevensuitwisseling van de doorstroomtoets. Wat betekent dit voor scholen?  

De nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt. Volgens het ministerie van OCW zorgt de nieuwe wet ervoor dat alle leerlingen evenveel kans hebben op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies. Dit heeft gevolgen voor het tijdpad en moment van afnemen:  

 • Uiterlijk 15 november melden scholen zich aan voor de doorstroomtoets. 
 • Tussen 10 en 31 januari ontvangen zij hun voorlopig schooladvies. 
 • In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.  
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. 
 • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.  
 • Tussen 18 of 25 maart (dit kan per gemeente verschillen) en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Let op! Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.  

Deze centrale aanmeldweek is zowel voor basisscholen, middelbare scholen als voor ouders een nieuwe situatie. Omdat sprake is van een nieuwe situatie, is het belangrijk dat ouders worden geïnformeerd dat zij hun kind in deze periode moeten aanmelden bij de middelbare school. We adviseren scholen om ouders hier tijdig in mee te nemen.

→ Bekijk veelgestelde vragen, webinars en de belangrijkste wijzigingen 

Nieuwe maatregel voor bijstellen van het schooladvies 

Vanaf dit schooljaar wordt het schooladvies bijgesteld als uit de doorstroomtoets blijkt dat een leerling cognitief meer in zijn mars heeft dan naar voren kwam uit het voorlopig schooladvies. De school kan alleen van een bijstelling afzien als zij goed motiveren waarom bijstellen niet in het belang van de leerling is.  

→ Bekijk de vernieuwde handreiking schooladvisering  

Nieuwe maatregel gegevensuitwisseling doorstroomtoets

Het Onderwijs Serviceregister (OSR) is onderdeel van de basis-ICT-infrastructuur Onderwijs en geeft een onderwijsbestuur overzicht en controle over het digitaal berichtenverkeer binnen verschillende diensten die door scholen die onder één bestuur vallen worden afgenomen. Gebruik van het OSR draagt bij aan een betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling en voorkomt datalekken. Om die reden hebben de bij de doorstroomtoets betrokken ketenpartners (OCW, PO-Raad en de LAS- en toetsleveranciers) ervoor gekozen om de uitvoerende partijen te laten mandateren in het OSR voor het mogen uitvoeren van de uitwisselingen die in het kader van de doorstroomtoets aan de orde zijn.  

Wanneer je voor komend schooljaar een doorstroomtoets hebt gekozen, moet je de toetsleverancier toestemming geven om namens jou gegevens te mogen uitwisselen in het kader van de doorstroomtoets. Het mandaat voor jouw Leerlingadministratiesysteem (LAS) is, als het goed is, al geregeld in de voorgaande jaren. 

Het mandateren van de toetsleverancier regel je eenvoudig in het Onderwijs Serviceregister (OSR) via een paar stappen:   

Als beheerder van OSR log je in met eHerkenning in het OSR (of via Mijn DUO). Als je zelf niet de OSR-beheerder bent, check dan bij het bestuur wie deze rol vervult. 

 1. Na inloggen in het OSR kom je in het menu mandateren
 2. Kies + mandaat toevoegen  
 3. Selecteer DOORSTROOM – Logistiek proces doorstroomtoets po  
 4. Kies het toetssysteem dat je gaat gebruiken en sla de selectie op. Het is niet nodig om een einddatum in te vullen.
 5. Check meteen of het LAS dat je gebruikt ook al is gemandateerd voor de Doorstroomtoets. Als er niets is veranderd ten opzichte van vorig jaar, is dat waarschijnlijk wel al geregeld.  

 → Bekijk voor extra toelichting de handleiding van Kennisnet 

Vanponaarvo.nl geactualiseerd 

De website vanponaarvo.nl is geactualiseerd en bevat antwoorden op veelgestelde vragen over de wetswijziging doorstroomtoets po. De PO-Raad en VO-raad plaatsen alle vragen en bijbehorende antwoorden die ze krijgen over de doorstroomtoets PO. De PO-Raad en de VO-raad hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een soepele overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Om dat te bevorderen hebben de raden onder meer deze website ontwikkeld. Zij hopen dat de informatie bijdraagt aan goede afspraken op regionaal niveau, zodat alle leerlingen zonder belemmeringen doorstromen naar een passende plaats in het voortgezet onderwijs.

Meer lezen? 

Download de brief van het ministerie van OCW over de doorstroomtoets, bekijk de visual of lees de veelgestelde vragen en antwoorden.  

Leerling maakt een toets