Nieuws

Kwaliteit schooladvies centraal tijdens debat Onderwijsverslag

Op woensdag 22 juni debatteerde de Tweede Kamer over de resultaten uit De Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Centraal hierin stond de kansenongelijkheid in het onderwijs en de rol van het schooladvies hierbij in het bijzonder.

Zoals vaker de laatste tijd, laaide gisteren tijdens het debat rondom De Staat van het Onderwijs de discussie over het schooladvies flink op. Uit het jaarlijkse verslag van de onderwijsinspectie bleek dit jaar dat niet alle leerlingen in gelijke mate van het onderwijs in Nederland kunnen profiteren. Met als doel om deze ongelijkheid tegen te gaan, diende Kamerlid Ypma (PvdA) daarom een motie in om het schooladvies verplicht bij te stellen als het resultaat van de eindtoets hoger is dan het advies. Niet iedereen was het hiermee eens. Zo meent CDA-Kamerlid Rog dat dit er toe zou kunnen leiden dat ouders hun kinderen meer op toetstraining zullen sturen. Dit zou ongelijkheid alleen maar in de hand werken, aldus het Kamerlid.

Ook staatssecretaris Dekker (Onderwijs) waarschuwt ervoor om niet in de val te trappen door snelle aanpassingen te maken zonder de effecten daarvan te overzien. Dekker ziet de tussenevaluatie van het schooladvies daarom als een belangrijk moment om de balans op te maken voor wat betreft de werking ervan. Wel gaf hij in het debat aan voor die tijd al met onder meer de PO-Raad ‘indringende gesprekken’ te willen voeren over de kwaliteit van het schooladvies.

In de recente discussies rondom het schooladvies heeft de PO-Raad altijd opgeroepen om te waken voor ‘paniekvoetbal’.  Wel wil de PO-Raad – ook nu al - kritisch kijken naar de kwaliteit van het schooladvies. Daarom moedigt de sectororganisatie voor het primair onderwijs discussie in de sector over de kwaliteit van het schooladvies aan en gaat zij graag in gesprek met de staatssecretaris over hoe het advies verbeterd kan worden. Ook roept de PO-Raad schoolbesturen op om alle bijgestelde schooladviezen in te voeren in BRON, zodat de discussies en debatten rondom het schooladvies worden gevoerd op basis van de juiste gegevens.

Kamerbrief PO-Raad

In de aanloop naar het debat over de Staat van het Onderwijs stuurde de PO-Raad een brief naar de Tweede Kamer waarin ze haar zorgen uitte over de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs. In haar brief maakte de PO-Raad haar vijf-punten-plan voor het tegengaan van ongelijkheid kenbaar en pleitte ze voor een Onderwijs Kansen Check. Ook drong ze er bij de Kamer op aan om de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid terug te draaien.

Initiatiefnota PvdA

Eerder deze week diende de PvdA een initiatiefnota in waarin zij met veertien voorstellen komt om de tweedeling en ongelijkheid in het onderwijs te lijf te gaan. De plannen behelzen onder meer het beter opleiden en waarderen van leraren, het tegengaan van vroegselectie en verbeteren van doorstroom en het wegnemen van perverse financiële prikkels.