Nieuws

Overgang groep 8 naar brugklas goed verlopen

De PO-Raad vindt dat de invoering van de nieuwe regelgeving voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs grotendeels goed is verlopen. De PO-Raad onderschrijft daarmee de conclusie van staatssecretaris Dekker in zijn brief met eerste inzichten rondom de nieuwe regelgeving, die hij op 4 december naar de Tweede Kamer stuurde.

Uit een eerste scan blijkt dat de schooladviezen van vorig schooljaar niet of nauwelijks verschillen van eerdere schooladviezen. Belangrijk verschil voor de basisscholen was dat het schooladvies voor het eerst was losgekoppeld van de eindtoets. De leerlingen kregen voor 1 maart een advies van hun school en deden pas in april een eindtoets. Door de veranderde wetgeving zijn de cijfers van het afgelopen jaar niet zonder meer te vergelijken met eerdere jaren. De PO-Raad is vooral benieuwd naar de uiteindelijke inzichten als duidelijk wordt waar de leerlingen over twee jaar terecht zijn gekomen. Op basis daarvan kunnen we meer zeggen over de kwaliteit van de schooladviezen en voordelen voor de leerlingen.

Uit de brief met eerste inzichten blijkt dat 62% van de schooladviezen in 2014-2015 grotendeels overeenkwam met de uitkomt van de eindtoets. Bij 17% van de leerlingen was de uitslag van de eindtoets beduidend hoger dan het schooladvies en bij 21% was de uitslag van de eindtoets lager. Als de eindtoets van een leerling hoger uitviel dan het schooladvies, heroverwoog de basisschool dit advies. Dit was het geval bij 23% van de leerlingen (17% met een duidelijk verschil en 6% met een klein verschil). Van deze leerlingen heeft 16% (1 op 6) een bijgesteld advies gekregen.

Bijgestelde adviezen

De PO-Raad vindt het op dit moment te vroeg om een conclusie te trekken over het aantal bijgestelde adviezen. Op basis van de eerste inzichten is niet te zeggen of dit aantal (te) laag is en of daarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan de capaciteiten van de leerlingen. Het is belangrijk dat basisscholen kritisch kijken naar hun eigen adviezen en daarvan leren voor komende jaren.

Uit berichtgeving van onder andere de VO-raad blijkt dat sommige scholen voor voortgezet onderwijs nog organisatorische problemen ondervonden met het herplaatsen van leerlingen na een bijgesteld schooladvies. De PO-Raad gaat er vanuit dat scholen in veel regio’s (van zowel primair als voortgezet onderwijs) het afgelopen schooljaar ook nog moesten wennen aan de nieuwe regelgeving. De komende jaren kunnen scholen meer ervaring opdoen en op basis daarvan nadere regionale afspraken maken.

Leerlingen

De PO-Raad vindt het vooral belangrijk dat de overgang van groep 8 naar de brugklas en verder voor leerlingen soepeler verloopt. Zij moeten hun capaciteiten optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor is het goed dat basisscholen een advies geven vanuit een hoge verwachting van de leerling. Het advies moet een goede onderbouwing hebben vanuit vaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie van de leerling. Uit nader onderzoek zal de komende jaren blijken waar de leerlingen na drie jaar in het voortgezet onderwijs terecht komen en hoe dit zich verhoudt tot het schooladvies.

Meervoudige adviezen

Opvallend is dat het aantal meervoudige adviezen het afgelopen jaar verder is teruggelopen. Deze trend was al een aantal jaren zichtbaar en lijkt parallel te lopen met de ontwikkeling dat er steeds minder brede brugklassen zijn. De PO-Raad vindt het belangrijk dat leerlingen duidelijke adviezen krijgen die aansluiten bij de afspraken die scholen regionaal maken. Voorop staat echter dat voor een individuele leerling een meervoudig advies passend en stimulerend kan zijn. In dat geval moet een basisschool kiezen voor het belang van de leerling.

Van po naar vo.nl

De PO-Raad en VO-raad hebben het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Een aparte website (vanponaarvo.nl) geeft veel achtergrondinformatie en tijdens verschillende regionale bijeenkomsten hebben scholen en schoolbesturen vragen gesteld en ervaringen uitgewisseld. Het doen van deze activiteiten is om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het verder optimaliseren van de overgang van groep 8 naar de brugklas voor de leerlingen.