Nieuws

Pilot 10-14 onderwijs opengesteld voor meer scholen

Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen in het primair en voortgezet onderwijs instromen in de pilot 10-14 onderwijs. Dit schrijft minister Arie Slob (Primair onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

10-14 onderwijs wordt als een manier gezien om de overgang naar de middelbare school voor leerlingen te versoepelen en kansenongelijkheid tegen te gaan. Binnen zogenaamde ’10-14 scholen’ worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het vo. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute, met veel aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor het vo wordt gemaakt.

Dit kan met name leerlingen helpen bij wie aan het eind van de basisschool nog twijfel bestaat over de meest passende onderwijssoort of die dan nog wat onderwijsachterstand hebben. Ook kan dit een uitkomst zijn voor leerlingen die qua ontwikkeling nog niet helemaal toe zijn aan de overstap naar de middelbare school, of die in groep 7 of 8 toe al zijn aan extra uitdaging en al vo-vakken willen volgen. 

Meedoen aan de pilot

Binnen de pilot zijn dit schooljaar al zes 10-14 scholen van start gegaan. De deelnemende scholen werken binnen de huidige wettelijke kaders en ontvangen hiervoor geen extra financiële middelen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daar waar scholen in de pilot tegen knelpunten in wet- en regelgeving aanlopen, ontvangen zij wel advies vanuit de regiegroep van de pilot (bestaande uit de Onderwijsinspectie, PO-Raad, VO-raad en kwartiermakers van 10-14 onderwijs) bij het vinden van een oplossing.

Scholen die ook interesse hebben in deelname aan de pilot kunnen hierover tot 1 juni contact opnemen met h.c.ouwens@minocw.nl. De regiegroep beoordeelt de aanvragen en neemt hier uiterlijk 1 juli een besluit over.

Voorwaarde voor deelname is dat de scholen beschikken over minimaal een basisarrangement. Verder heeft elk deelnemend bestuur een informatieplicht tegenover de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

Effecten en belemmeringen

De deelnemende scholen worden geacht ook deel te nemen aan een monitoringsonderzoek dat Oberon voor OCW uitvoert naar de succesfactoren en belemmerende factoren van de pilot. In welke mate zijn leraren en schoolleiders in staat om de veranderingen te realiseren? En wat is de tevredenheid van leerlingen, leraren en schoolleiding? Het onderzoek richt zich ook op de effecten, zoals tussentijdse doorstroom, het schooladvies bij 12 jaar, het advies bij 14 jaar en de onderwijspositie van deze leerlingen in het derde leerjaar vo.

Dit najaar komt de eerste rapportage van dit onderzoek beschikbaar en in 2020 verschijnt het eindrapport. Op basis hiervan bekijkt het ministerie of de wet- en regelgeving onnodige belemmeringen opwerpt voor de verbetering en effectiviteit van het 10-14 onderwijs en worden de regels indien nodig aangepast.