Nieuws

PO-Raad wil latere selectie in strijd tegen problemen bij het schooladvies

De PO-Raad onderkent de problemen die soms ontstaan bij het schooladvies. Mede daarom heeft de PO-Raad in het recente verleden meermalen gepleit voor 'kansrijk adviseren'. Om deze problematiek écht aan te pakken zijn echter fundamentelere keuzes nodig. Hierover hebben wij in mei 2023 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt in lijn met het Onderwijsraadadvies ‘Later selecteren, beter differentiëren’ gepleit voor een brede driejarige brugklas en een later selectiemoment. 

Lees de brief 

Uit de brief: ‘In Nederland worden leerlingen al op jonge leeftijd, rond 11 à 12 jaar, geselecteerd voor een onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit vroege selectiemoment vooral negatief uitpakt voor leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen uit een minder gunstige sociaaleconomische omgeving. Hetzelfde geldt voor leerlingen geboren tussen oktober en december, de vroege leerling, en leerlingen die langer nodig hebben om tot bloei te komen. Leerlingen die over dezelfde cognitieve capaciteiten beschikken, maar een andere achtergrond hebben, komen hierdoor niet op een niveau dat past bij hun capaciteiten’.  

In lijn met het advies ‘Later selecteren, beter differentiëren’ van de Onderwijsraad pleit de PO-Raad er in de brief voor om stappen te zetten richting een brede driejarige brugperiode, zodat het selectiemoment wordt uitgesteld en alle leerlingen langer de tijd krijgen om op het best passende niveau te komen. Eerste stappen hiervoor zijn wat ons betreft heterogene brugklassen en het samenbrengen van alle niveaus onder één dak. Zo stimuleren we uitwisseling tussen de niveaus en wordt tussentijds overstappen gemakkelijker.