Nieuws

Scholen en kinderopvang blijven in ieder geval tot 8 februari gesloten

Het kabinet heeft op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) besloten dat de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval maandag 8 februari 2021 gesloten blijven. De landelijke situatie is nog te kwetsbaar en er zijn te veel onzekerheden en vragen rondom de nieuwe varianten van het virus om een veilige heropening te kunnen garanderen. De PO-Raad heeft altijd aangegeven dat de scholen snel zo snel mogelijk weer open moeten, maar de veiligheid van leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.

Onzekerheden rondom nieuwe varianten van het virus, zoals de Zuid-Afrikaanse, maken dat een heropening op korte termijn niet verantwoord kan. Daar komt bij dat de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en de gevolgen voor kinderen, langer op zich laat wachten. Een heropening op 25 januari waarop werd gehoopt, is daarmee van de baan. Dat besluit komt hard aan voor het onderwijs, ouders én kinderen. Voor kinderen in een kwetsbare positie in het bijzonder. De PO-Raad maakt zich zorgen over de effecten die de voortdurende schoolsluiting heeft op de kinderen, maar staat desalniettemin achter het besluit. De veiligheid van leerlingen en onderwijspersoneel staat immers altijd voorop.

Noodopvang loopt door

Volgens de laatste informatie, blijven regelgeving en richtlijnen rondom de noodopvang hetzelfde. Noodopvang voor kwetsbare kinderen en leerlingen met ouders in een cruciaal beroep loopt dus door, maar de druk op de scholen is hoog en in sommige gevallen zelfs onhoudbaar. Daarom heeft de PO-Raad het ministerie van OCW opnieuw verzocht om de criteria voor de noodopvang en de lijst met cruciale beroepen tegen het licht te houden. Om de noodopvang te ontzien, is daarnaast gevraagd het criterium om van de noodopvang gebruik te kunnen maken zodanig te veranderen dat beide ouders een cruciaal beroep moeten hebben of één ouder als het om een één-ouder-gezin gaat.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs verandert er in principe niets. Scholen zijn open voor de noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen, kwetsbare leerlingen, praktijkvakken en (voor-)examenleerlingen. Op scholen met veel kwetsbare leerlingen, zoals in het s(b)o en vso, kan dit betekenen dat zij volledig open zijn. Ook wordt speciale aandacht gevraagd voor nieuwkomers.

In de brief die minister Hugo de Jonge (VWS) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat ‘Het OMT stelt dat de bestaande uitzonderingscategorieën leerlingen gehandhaafd kunnen blijven en vraagt bijzondere aandacht voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Met het oog op leerlingen in een kwetsbare positie kunnen speciaal onderwijsscholen geopend zijn.’

Werkgevers

De PO-Raad doet ook een beroep op de werkgevers in Nederland. Nu de schoolsluiting langer duurt, wordt het voor de sector steeds lastiger om de noodopvang te blijven faciliteren én afstandsonderwijs te bieden. Het verminderen van de druk op de noodopvang is een gedeelde, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het vraagt om solidariteit met het onderwijs en werkende ouders van (jonge) kinderen. Zij zouden meer gefaciliteerd moeten worden om de ingewikkelde balans tussen werk en privé te bewaken. Te veel werkgevers verplichten hun personeel fysiek op het werk te verschijnen of verwachten dezelfde arbeidsproductiviteit. In de huidige situatie is dat voor ouders van (jonge) kinderen simpelweg niet reëel. Naast coulance van werkgevers, verzoekt de PO-Raad hen, en ook de ministeries, ook na te denken over bijvoorbeeld het inzetten van coronaverlofdagen of compensatieverlof.

Onderwijskwaliteit

Ondanks de onverminderde inzet van scholen om naast noodopvang, zo goed mogelijk afstandsonderwijs te bieden, is dit verre van optimaal. Een verlenging van de schoolsluiting heeft niet alleen impact op de continuïteit van het onderwijs, maar zet ook de onderwijskwaliteit en kansengelijkheid op de langere termijn nog meer onder druk. Om verdere achterstanden zo veel mogelijk te voorkomen, opgelopen achterstanden in te halen en om kinderen op het passende niveau te laten doorleren, zijn aanvullende maatregelen nodig. Al eerder pleitte de PO-Raad om achtstegroepers kansrijk te adviseren en werden er moties ingediend door Kamerleden om brede brugklassen te realiseren en het selectie moment naar achteren te schuiven.

In aanvulling hierop gaat de PO-Raad zo snel mogelijk met leden en andere samenwerkingspartners om de tafel om met een meerjarig plan te komen voor de hele onderwijsketen. De vraag wat er structureel nodig is aan maatregelen om opgelopen achterstanden in te lopen en de onderwijskwaliteit hoog te houden, moet daarin worden beantwoord. Een dergelijk breed gedragen, alles omvattend, concreet plan is nodig om de complexe effecten van deze crisis het hoofd te bieden.

Sneltests en vaccinatie

Ook blijft de PO-Raad in gesprek met het kabinet over het opnemen van leraren in de vaccinatiestrategie, de inzet van sneltesten in het onderwijs en coronatests die geschikt zijn voor kinderen (sabbeltests). Op dit moment zijn tests voor kinderen nog geen onderdeel van de aanpak, de PO-Raad blijft, omwille van de veiligheid op school, daarvoor pleiten.

Links & downloads

17-1-2021 Kabinetsreactie OMT advies.pdf
PDF, 478.79 KB