Nieuws

School kan uit steeds meer eindtoetsen kiezen

De vijver met eindtoetsen groeit. Het ministerie van Onderwijs (OCW) voegde onlangs drie nieuwe toetsen toe aan de keuzelijst. Die bestaat nu uit zes mogelijkheden. Scholen in het primair onderwijs moeten tussen 1 december 2016 en 1 februari 2017 kiezen welke toets ze op de vastgestelde data in april of mei 2017 willen afnemen.

Beschikbare toetsen

Scholen kunnen nu kiezen uit:

Een toets kiezen

Het is de bedoeling dat scholen één eindtoets kiezen. Wel kunnen zij voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een aangepaste toets aanvragen. Scholen die vallen onder één bestuur, kunnen elk een eigen eindtoets kiezen. Ook scholen met twee of meer vestigingen onder hetzelfde BRIN-nummer kunnen een eigen eindtoets kiezen. Dit laatste is toegestaan als de vestiging door de inspectie als een afzonderlijke toezichteenheid wordt beschouwd.

Wanneer een school zich op 1 februari niet heeft aangemeld, wordt ervanuit gegaan dat de school de Centrale Eindtoets afneemt. De Inspectie en het College voor Toetsen en Examens zullen in dat geval contact met hen opnemen. Het aanmelden voor toetsen kan via de website van de toetsaanbieder.

Hoe wordt een nieuwe toets geselecteerd?

Toetsaanbieders van een eindtoets moeten bij het ministerie van OCW een formeel verzoek indienen tot toelating van hun toets. Een onafhankelijke commissie, de Expertgroep Toetsen PO, beoordeelt onder meer of de toetsen betrouwbaar zijn en van goede kwaliteit. Vervolgens adviseert de expertgroep de minister van Onderwijs over het al dan niet toelaten van de toets.
Dit advies is zwaarwegend, maar niet bindend. De minister kan het naast zich neerleggen maar moet dan wel uitleggen waarom hij dit doet.

Een besluit van de minister tot toelating van de eindtoets geldt voor vier jaar, mits de tussentijdse, jaarlijkse beoordelingen van de eindtoets ook positief zijn. Alle beoordelingsrapporten zijn te vinden op de website van de expertgroep.

Wat de PO-Raad vindt

De PO-Raad vindt het belangrijk dat alle toegelaten toetsen behalve van goede kwaliteit ook onderling vergelijkbaar zijn. Alleen dan kan de toets goed inzicht geven in het niveau van een kind, kunnen scholen worden beoordeeld op hun kwaliteit en kunnen landelijke uitspraken worden gedaan over het onderwijs. De PO-Raad gaat in gesprek met de toetsaanbieders over het opnemen van de schoolscores in Vensters en Scholen op de kaart.

Dat scholen uit steeds meer toetsen kunnen kiezen, is het gevolg van wet- en regelgeving die in 2014 van kracht werd. Dankzij deze wet nemen scholen de eindtoets tegenwoordig later in het schooljaar af. Bij het bepalen welke middelbare school bij een leerling past, geldt de eindtoets daardoor als second opinion naast het schooladvies.

Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden, vindt de PO-Raad. Ze is dan ook blij dat de eerste signalen over het werken met de nieuwe regels positief zijn. Of aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt over twee jaar duidelijk als de leerlingen die vorig jaar aan de brugklas begonnen in de derde klas zitten. Deze informatie is volgens de PO-Raad van cruciaal belang voor eventuele aanpassing van de regels. De regels eerder aanpassen, zoals sommige partijen willen, is volgens de PO-Raad onverantwoord.