Nieuws

Slob: ‘Van eindtoets naar doorstroomtoets’

Het kabinet wil van de eindtoets een doorstroomtoets maken. Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft aan de Tweede Kamer dat gelijke kansen voor leerlingen belangrijk zijn en dat de eindtoets op den duur minder bepalend moet worden. Uiteindelijk moet het makkelijker zijn om in de eerste klassen van de middelbare school nog te wisselen van niveau. De PO-Raad is positief dat haar standpunten over de langere termijn zijn overgenomen door de minister.

Minister Slob schrijft in een Kamerbrief dat hij een overgang wil die minder definitief en bepalend is voor het vervolg van leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de toekomst moet het voortgezet onderwijs flexibeler zijn. Leerlingen die op de middelbare school niet op de juiste plek zitten, kunnen dan makkelijker een niveau omhoog of omlaag. Hierdoor hoopt de minister dat de druk die leerlingen voelen bij de nieuwe doorstroomtoets en het schooladvies wordt verkleind.

Vorige week pleitte vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad hier nog voor in zijn blog, in lijn met het standpunt dat de PO-Raad hierover in november heeft ingenomen. De minister zal na de zomer een conferentie organiseren met betrokkenen uit het onderwijsveld om te onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om te zorgen voor een overgang van po naar vo die minder bepalend is voor de verdere schoolloopbaan van een leerling. De PO-Raad denkt hier graag over mee.

Meedenken over korte-termijn-aanpassingen

De minister wil op korte termijn enkele aanpassingen doen in het tijdspad om knelpunten weg te nemen. Dat betekent dat de eindtoets eerder in het schooljaar gepland staat. Slob houdt vast aan het bepalen van een schooladvies vóór het afnemen van de eindtoets. Tegelijkertijd moet de school het toetsadvies meewegen, voordat ze het definitieve eindadvies vaststellen. Hierna wordt één moment afgesproken waarop alle leerlingen zich aanmelden bij het Voortgezet Onderwijs.

Op welke momenten door de school formeel met de ouders wordt gecommuniceerd over de adviezen en toetsuitslagen, blijkt niet uit de brief. Het is positief dat de minister benadrukt dat leerlingen bij het maken van de toets niet de last van een eerder schooladvies op hun schouders moeten voelen drukken. Het roept wel de vraag op welke status dit schooladvies, dat voor de eindtoets wordt geformuleerd, heeft.

Standpunt PO-Raad

,,De PO-Raad wil graag actief meedenken hoe deze aanpassingen van het proces rondom de eindtoets vorm krijgen. Van groot belang is dat school en ouders open kunnen blijven communiceren over de adviezen en resultaten van de toets”, zegt Van Hoepen. Daarnaast vindt de PO-Raad het toetsadvies een waardevol instrument om te benutten bij de totstandkoming van het professioneel oordeel van de school. In november vorig jaar heeft de PO-Raad al het standpunt ingenomen dat de school de eindtoets moet gebruiken om tot een gewogen schooladvies te komen. Hiermee wil de PO-Raad de kansenongelijkheid verkleinen, die ongewild sinds de invoering van deze wet lijkt te zijn gegroeid.

De PO-Raad wil de eindtoets vóór het schooladvies afnemen, zodat deze onderdeel van het advies is. Zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, zo wordt de eindtoets een objectief gegeven dat het professionele oordeel van de school mede kan staven. Het advies van de school blijft daarmee zwaarder wegen en krijgt tegelijkertijd meer gewicht. Deze visie wordt door vele partijen uit het veld onderschreven. Het CPB, het SCP, het CvTE, SLO, de inspectie, VO-raad en Ouders & Onderwijs pleiten ook allemaal voor afnemen van de eindtoets vóór het schooladvies.

Toetsaanbieders

Daarnaast kondigt de minister aan dat de overheid niet langer zelf een eindtoets zal aanbieden, dat betekent dat de Centrale Eindtoets zal vervallen. De eindtoets komt daarmee geheel in handen van private aanbieders. De huidige Centrale Eindtoets kan door een geïnteresseerde marktpartij worden overgenomen. Om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen goed te waarborgen, zal het CvTE verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsbewaking. De minister verwacht dat de ankeropgaven waarmee sinds 2018 gewerkt wordt, zullen zorgen dat de verschillende toetsen vergelijkbaar zijn en met dezelfde normering gaan werken.

In de infographic is ons gehele standpunt ten aanzien van de eindtoets kort en krachtig te lezen, klik er op om deze te vergroten. 

Lees hier het complete standpunt van de PO-Raad rondom de eindtoets en de overgang van po naar vo.