Gespecialiseerd onderwijs

Sommige leerlingen lopen vast in het basisonderwijs. Voor hen is er plek in het speciaal basisonderwijs (sbo), het speciaal onderwijs (so) en het speciaal voortgezet onderwijs (vso). Het gaat dan om kinderen met een visuele beperking, slechthorendheid of doofheid, leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met een psychiatrische stoornis. 

passend onderwijs

 

Schoolbesturen in het regulier onderwijs, so, sbo en vso hebben samen de verantwoordelijkheid om deze leerlingen een passende plek te bieden. Dat noemen we de zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken schoolbesturen samen in een regionaal samenwerkingsverband (SWV). 

De PO-Raad wil dat alle leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Om hun belangen goed te kunnen behartigen, werken we nauw samen met de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (Sectorraad GO)