Nieuws

Druk op passend onderwijs neemt toe

De ontwikkeling van passend onderwijs moet meer vaart krijgen. Toch ziet staatssecretaris Dekker van Onderwijs geen oplossing in nieuwe wettelijke maatregelen. Dat bleek gisteren in het algemeen overleg over passend onderwijs met de Kamer.

Het wettelijk regelen van doorzettingsmacht bij thuiszitten of een vastgesteld niveau van basisondersteuning doen niet altijd recht aan wat het kind nodig heeft en leiden tot vertraging. Samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid zijn volgens de staatssecretaris daarentegen de route naar passend onderwijs. Het delen van ‘good practice’ moet een centrale rol krijgen.

Leerplichtambtenaar 2.0

Dekker wil serieus kijken naar de rol van een ‘leerplichtambtenaar 2.0’ om niet alleen ouders, maar ook scholen aan te kunnen spreken op hun verantwoordelijkheid. In de voortgangsrapportage in juni zal hij dit uitwerken. Samenwerkingsverbanden worden door de Inspectie scherp gecontroleerd op hun taken en zo nodig gesanctioneerd, kondigde hij aan. Verder wil hij het aantal thuiszitters verder verlagen via onder andere een landelijk pact.

Ontheffing van de leerplicht

In het debat wees Dekker erop dat een ontheffing van de leerplicht scholen niet hun zorgplicht ontneemt. Hij roept ouders die ongelukkig zijn met de ontheffing op zich te melden bij school. Eerder zegde Dekker in zijn thuiszittersbrief al toe te willen analyseren waar de recente stijging van het aantal ontheffingen vandaan komt. Ook gaat Dekker in gesprek met de VNG om te bespreken hoe met ouders op een zorgvuldige manier het gesprek aan te gaan, onder het motto ‘Als je leerbaar bent, krijg je geen ontheffing.’

Verevening

Verder beloofde hij op aandringen van de Kamer de gebieden waar scholen in de knel komen door verevening scherp in de gaten te houden, om ongelukken te voorkomen.

Bureaucratie en werkdruk

Wat betreft bureaucratie en hoge werkdruk roept de staatssecretaris scholen en samenwerkingsverbanden op zelf te proberen het aantal formulieren en overleggen te beperken. Wel komt er binnenkort een algemeen overleg over werkdruk in het onderwijs.

Extra geld voor passend onderwijs aan vluchtelingenkinderen komt er niet. Het vastgestelde budget voor passend onderwijs zou voldoende moeten zijn gezien het teruglopende leerlingaantal als gevolg van de bevolkingskrimp.

Druk opvoeren

De Tweede Kamer vindt dat de staatssecretaris de druk moet opvoeren richting scholen en samenwerkingsverbanden. Er komt nog een vervolgdebat waarin moties ingediend zullen worden over doorzettingsmacht.

De PO-Raad vindt ook dat het tempo omhoog moet, maar wijst erop dat het onderwijs dit niet alleen kan. De relatie met de gemeenten is cruciaal voor het succes van passend onderwijs.

Lees hier de brief die de PO-Raad en VO-raad eerder aan de Kamer stuurden, waarin zij aangeven de grote lijn van passend onderwijs in beeld te willen houden door het referentiekader passend onderwijs uit 2013 te herijken.