Nieuws

Landelijk aanvraagformulier voor EMB-leerlingen beschikbaar

Voor de specifieke doelgroep van ernstig meervoudig beperkte leerlingen bestaat er sinds gisteren een landelijk aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een regeling voor bijzondere bekostiging van de zorg voor deze kinderen. Bij problemen rond het vormgeven van de juiste combinatie van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij een expertpool van onderwijs-zorgconsulenten.

De PO-Raad heeft voor de samenwerkingsverbanden en de scholen die te maken hebben met ernstig beperkte leerlingen alle nieuwe informatie gebundeld in een brief met diverse bijlagen. Dit zijn de uitwerkingen van de toezeggingen en moties tijdens het overleg tussen de staatssecretarissen van Onderwijs en Volksgezondheid en de Tweede Kamer op 25 maart jongstleden.

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig.

Landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring

Een van de problemen waar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs tegenaan lopen is dat de formulierenprocedures en criteria per samenwerkingsverband net anders zijn. Dit leidt tot veel bureaucratie, terwijl op voorhand duidelijk is dat het gaat om ernstig meervoudig beperkte leerlingen die voor de gehele schoolloopbaan zijn aangewezen op (voortgezet) speciaal onderwijs en voor wie categorie 3 bekostiging in het (v)so noodzakelijk is. Eerder is door de PO-Raad en de VO-raad voor deze doelgroep al de richtlijn EMB gemaakt (bijlage 1). Het model aanvraagformulier (bijlage 2) is hier een vervolg op.

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen die aan de criteria voldoen, krijgen een tlv die geldig is voor de hele schoolloopbaan (een voor primair, een voor voortgezet onderwijs). Het verstrekken van de tlv is en blijft een besluit van het samenwerkingsverband. Voor het bepalen van de eindleeftijd waarop de leerling het onderwijs verlaat, is het ontwikkelingsperspectief, dat in overleg met ouders wordt bepaald, leidend. Het landelijk aanvraagformulier is tot stand gekomen met inbreng van enkele samenwerkingsverbanden en betrokken scholen en sluit zo goed mogelijk aan bij protocollen die al gebruikt worden door verschillende samenwerkingsverbanden. Namens de scholen en de ouders doen de PO-Raad en VO-raad een dringend beroep op de samenwerkingsverbanden om dit formulier te hanteren voor de leerlingen zoals bedoeld in de bovenvermelde richtlijn, van wie zeker is dat zij langdurig zijn aangewezen op plaatsing in het speciaal onderwijs.

Regeling bijzondere bekostiging

Er is een regeling aanvullende bekostiging opgesteld (bijlage 3) voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Op basis van deze regeling kunnen (v)so-scholen voor deze leerlingen die meer zorg nodig hebben dan geboden kan worden op basis van de onderwijsbekostiging, via een formulier bijzondere bekostiging aanvragen bij DUO. Het totale beschikbare budget van 5 miljoen euro wordt onttrokken aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden. De regeling is gebudgetteerd en per leerling wordt maximaal 4000 euro bijzondere bekostiging toegekend.

Onderwijs-zorgconsulenten

De onderwijsconsulenten worden met ingang van het schooljaar 2015-2016 uitgebreid met onderwijs-zorgconsulenten. Dit expertteam is beschikbaar voor ouders en scholen als zich knelpunten voordoen bij de vormgeving van onderwijszorg-arrangementen. Daarnaast heeft de PO-Raad samen met partners een handreiking opgesteld met de route om te komen tot een onderwijszorg- arrangement (bijlage 4). 

Links & downloads

Brief met uitwerkingen EMB-leerlingen aan scholen en samenwerkingsverbanden
152.43 KB
Bijlage 1 Richtlijn toelaatbaarheid EMB-leerlingen
346.35 KB
bijlage 2 formulier tlv-aanvraag emb-leerlingen
36.5 KB
bijlage 3 Regeling bijzondere bekostiging 2015-2016
386.36 KB
Bijlage 4 Handreiking onderwijs en zorg voor school en ouders
49.5 KB