Nieuws

Meer informatie over slaag-zakregeling en herkansingen staatsexamen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een servicedocument gepubliceerd met meer informatie over de slaag-zakregeling en herkansingen voor het staatsexamen dit schooljaar.

Staatsexamen

De minister laat in een Kamerbrief weten dat de huidige slaag-zakregeling zo veel mogelijk in stand blijft, en geldt ook voor leerlingen die het staatsexamen afleggen. Zoals bekend kunnen leerlingen dit jaar hun diploma halen door middel van het afleggen van de college-examens. 

Het college-examen bevat een mondeling of praktisch examen, soms aangevuld met een schriftelijk deel. De mondelinge examens worden afgenomen door onafhankelijke docenten uit het vo. Deze examinatoren zijn getraind in het afnemen van mondelinge examens en in het omgaan met leerlingen met autisme of communicatieproblemen.

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) is zich bewust van de bijzondere omstandigheden waaronder de leerlingen dit jaar examen moeten doen. Zeker in het voortgezet speciaal onderwijs kan dit de nodige spanningen met zich meebrengen. De examinatoren proberen daarbij zoveel mogelijk maatwerk te bieden en nog meer dan anders rekening te houden met de behoeften van de leerlingen. Hierbij neemt het CvTE ook contact op met de vso-school om dit verder af te stemmen op de behoeften van de leerling.

De college-examens worden zoveel mogelijk afgenomen op de vso-scholen, zodat er een vertrouwde omgeving is voor de leerlingen. Hierbij moeten de richtlijnen van het RIVM gehanteerd worden. 

De afnameperiode van het staatsexamen ziet er in 2020 als volgt uit:

  • 25-29 mei: schriftelijke college-examens
  • 6 juni-1 augustus: mondelinge college-examens
  • 17-20 augustus: herkansingen schriftelijk college-examen
  • 22-29 augustus: herkansingen mondeling college-examen

Herkansingen

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om meerdere college-examens te herkansen als ze in eerste instantie op basis van de college-examens zijn gezakt.  Leerlingen kunnen maximaal twee vakken herkansen en kunnen daarbij kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. twee mondelinge en/of twee schriftelijke onderdelen (van maximaal twee vakken), of
  2. één mondeling, één schriftelijk en/of één praktisch onderdeel (van maximaal twee vakken). 

De PO-Raad heeft, mede namens Lecso, ingezet op het mogelijk maken van herkansingen voor deelcertificaten. Helaas is de herkansingsmogelijkheid er alleen voor leerlingen die gezakt zijn en dit jaar met behulp van herkansingen alsnog hun diploma kunnen halen. De herkansingen zijn daardoor niet toegankelijk voor leerlingen die examen doen in een aantal losse vakken en dit jaar (nog) niet opgaan voor een diploma.

Downloads

DOCX, 64.49 KB
DOCX, 128.73 KB