Nieuws

Onderwijs voor vso-leerlingen tot 20 jaar

De afgelopen weken bleek uit verschillende berichten in de media dat samenwerkingsverbanden verschillend omgaan met het afgeven van toelaatbaarheidsverklaring voor vso-leerlingen boven de 16 of 18 jaar. Minister Arie Slob (Onderwijs) wees samenwerkingsverbanden er begin dit jaar al op dat vso-leerlingen onderwijs mogen blijven volgen tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 jaar worden.

In een brief aan de samenwerkingsverbanden scheef minister Slob dat dit geregeld is in de Wet op expertisecentra. Hij laat de samenwerkingsverbanden weten dat een afweging gemaakt moet worden per leerling op basis van de ondersteuningsbehoefte. De leeftijdsgrens is echter niet absoluut. Een leerling mag het vso eerder verlaten of zelfs langer blijven als de Onderwijsinspectie hier een ontheffing voor geeft. In overeenstemming met de ouders moet een afweging worden gemaakt die past bij de ontwikkeling van de leerling.

Links & downloads

Brief aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo over uitvoering van moties over vso 18+.pdf
PDF, 352.76 KB