Nieuws

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In een maandag verschenen advies stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

De Onderwijsraad reageert hiermee op een verzoek van de minister van Onderwijs om hierover advies uit te brengen. De raad wijst er in zijn advies op dat ‘samenwerkingsverbanden met de invoering van passend onderwijs de verantwoordelijkheid hebben gekregen om te zorgen voor een dekkend aanbod van voorzieningen zodat er voor alle leerlingen een passende plek is’. Het is ‘zorgwekkend’, stelt de raad, dat dat niet altijd lukt. De Onderwijsraad adviseert daarom bij de eindevaluatie van passend onderwijs komend voorjaar te bekijken wat ervoor nodig is om dit te verbeteren. Wettelijk toestaan om onderwijs aan particuliere scholen uit te besteden, is onverstandig, meent de raad, omdat dit zorgt voor een ‘uitholling’ van het reguliere onderwijsaanbod.

De PO-Raad steunt het advies van de Onderwijsraad. Het reguliere, publieke, onderwijs moet gewoon goed zijn voor alle kinderen en ieder kind de juiste ondersteuning kunnen bieden. Samenwerkingsverbanden en hun ondersteuningsplanraden kunnen zichzelf hierin nog verbeteren. Tegelijkertijd vindt de PO-Raad het goed als er bij de evaluatie van passend onderwijs ook wordt bekeken wat scholen en samenwerkingsverbanden nog nodig hebben om invulling te geven aan hun zorgplicht.

Dankzij het advies van de Onderwijsraad weten samenwerkingsverbanden, scholen en besturen beter waar ze aan toe zijn. Door onduidelijkheid in wet- en regelgeving gingen samenwerkingsverbanden tot nu toe verschillend om met het bieden van extra ondersteuning en particuliere scholen. Het rapport maakt duidelijk dat deze ondersteuning altijd in het reguliere onderwijs moet worden vormgegeven. De PO-Raad erkent dat deze opgave niet gemakkelijk is, omdat er kinderen zijn die ingewikkelde zorgvragen hebben die ook nog eens erg kostbaar zijn. Het Steunpunt Passend Onderwijs biedt ondersteuning aan scholen en samenwerkingsverbanden die hierbij hulp kunnen gebruiken of vragen hebben.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten