Nieuws

Raad van State: niet tornen aan ontwikkelingsperspectief

De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel van de PvdA om het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp) afhankelijk te maken van instemming van ouders.

Op dit moment voeren ouders zogenoemd op overeenstemming gericht overleg (oogo) over het plan waarin staat hoe een leerling die extra ondersteuning nodig heeft begeleid wordt op school. De PvdA wil met het voorstel ouders een krachtigere stem geven.

De Raad van State vindt het onwenselijk om zo snel na de invoering van passend onderwijs de regels te wijzigen. Bovendien tast het voorstel de professionele autonomie van de school aan. De school zal hoe dan ook haar zorgplicht moeten waarmaken, ook als de ouders niet instemmen met de plannen voor ondersteuning van hun kind. Het instemmingsrecht van ouders heeft daardoor weinig betekenis, stelt de Raad van State.

De PO-Raad en VO-raad ontvangen geen signalen dat het huidige oogo onvoldoende is en sluiten zich daarom aan bij het advies van de Raad van State. Zij vinden dat scholen in het belang van kinderen op inhoud naar overeenstemming met ouders moeten zoeken. Leerlingen zijn volgens de sectorraden niet gebaat bij verdere juridisering van het onderwijs.