Nieuws

Residentieel onderwijs in beweging

Te veel jongeren krijgen geen passende hulp door de manier waarop de stelsels van jeugdhulp, justitie en onderwijs momenteel zijn ingericht en op elkaar zijn aangesloten, schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Tweede Kamer. De ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en Justitie hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor kleinschalige voorzieningen in residentiële instellingen, waar onderwijs door vso-scholen wordt verzorgd voor jongeren met een complexe hulpvraag die in een jeugdhulpinstelling of justitiële jeugdinrichting verblijven.

Uit het onderzoek blijkt dat er veel vragen zijn over bekostiging en welk samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor de extra ondersteuningsbehoefte. Door de ongelijke spreiding van residentiele instellingen over het land zijn de financiële gevolgen voor sommige samenwerkingsverbanden aanzienlijk. Een ander knelpunt is de ontwikkeling naar meer kleinschalige voorzieningen in de gesloten jeugdhulp. Vanwege die kleinschaligheid is de huidige manier van het organiseren van onderwijs niet langer houdbaar en wordt de druk op regulier en speciaal onderwijs in de regio groter.

Een projectgroep* van professionals uit het onderwijs, jeugdhulp en strafrechtelijke voorzieningen hebben de ministeries van Onderwijs, VWS en Justitie geadviseerd aan de slag te gaan met een vijftal punten:

  1. Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en innoveren;
  2. Geef als ministeries een integrale opdracht tot transformeren;
  3. Zorg dat nieuwe stelsel- of beleidswijzigingen worden getoetst door de samenwerkende ministeries van VWS, Justitie en OCW;
  4. Zorg dat samenwerkingsverbanden en scholen van herkomst verantwoordelijk blijven voor de jongere;
  5. Maak het budget passend bij de complexiteit van de opdracht.

De PO-Raad is blij dat de minister met de sectoren aan deze knelpunten wil werken. Schoolbesturen hebben eerder hun zorgen geuit over het vraagstuk wie financieel verantwoordelijk is voor onderwijs van leerlingen binnen de gesloten jeugdhulp. Het is belangrijk dat de speerpunten die de projectgroep geformuleerd heeft verder uit te werken. Minister Slob gaat met de sectoren aan de slag om te werken aan een ambitieus en concreet stappenplan voor de herbezinning van het residentieel onderwijs.

*Projectgroep kleinschalige voorzieningen
Eri Hoopman (directeur s.g. Harreveld, Aloysius Stichting), Martijn Zaal (directeur onderwijs Altra en Horizon, tevens lid Stroomop), Corine van Helvoirt (directeur onderwijskwaliteit De Onderwijsspecialisten), Giovanni Coenen (directeur Via Jeugd), Meta Veldhuijsen (medewerker beleid Jeugdzorg Nederland), Carola Bodenstaff (senior beleidsadviseur Jeugdzorg Nederland, tevens lid Stroomop), Inge Eijkenboom (beleidsadviseur ministerie JenV, Dienst Justitiële Inrichtingen), Marlies Schouten (beleidsadviseur ministerie van OCW), Joost van Caam (voorzitter Taakgroep OGJ, Lecso).