Nieuws

De 'methode Lelystad': alle vakleerkrachten in één pool

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt het tot een actieve en gezonde leefstijl en zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten. Daarom streeft de PO-Raad ernaar dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. De afgelopen tijd besteedde de PO-Raad regelmatig aandacht aan bewegingsonderwijs. In dit tiende en laatste artikel staat de 'methode Lelystad', waar alle twintig vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst zijn van de Stichting SchOOL, centraal. Download het artikel hier of lees het online

De artikelen komen tot stand in het kader van de gemaakte afspraken tussen de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Bestuursakkoord PO (2014) en het daaruit voortvloeiende Plan van aanpak bewegingsonderwijs (2015). De teksten worden geschreven door onderwijsjournalist Marijke Nijboer.

Downloads

de methode Lelystad alle vakleerkrachten in een pool
285.5 KB