Nieuws

Programma Schoolmaaltijden met een jaar verlengd

Het Programma Schoolmaaltijden wordt met een jaar verlengd. Scholen die dit jaar deelnemen aan het programma kunnen dat ook komend jaar blijven doen. De PO-Raad houdt haar zorgen over de extra belasting op scholen. 

Met het programma kunnen scholen waarvan minstens 30% van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen een maaltijd verzorgen op school of ouders via het Rode Kruis een boodschappenkaart aanbieden. Nieuwe scholen die aan de criteria voldoen moeten zich dit kalenderjaar nog aanmelden om mee te kunnen doen. Meer informatie over het Programma Schoolmaaltijden vind je hier.

Op dit moment bereikt het programma 200.000 van de 650.000 leerlingen die aan de criteria van het programma voldoen. Leerlingen uit een gezin met een laag inkomen die op een school zitten die niet aan de voorwaarden voldoet, vallen ook komend jaar buiten de boot. 

Zorgen over effectiviteit en extra belasting voor personeel

De PO-Raad vindt uiteraard dat geen enkel kind in Nederland met een lege maag naar school mag komen. Ook horen wij van diverse scholen dat het programma voor kinderen wel degelijk verschil maakt. Tegelijkertijd blijft de PO-Raad van mening dat het aanbieden van een schoolmaaltijd niet de oplossing is voor de armoedeproblematiek en pleiten wij voor maatregelen die de koopkracht van kwetsbare gezinnen vergroot, zodat geen kind afhankelijk zou moeten zijn van een maaltijd op school. 

Hoewel veel scholen sympathiek staan tegenover het aanbieden van een schoolmaaltijd, valt deze taak buiten de wettelijke taken van de sector en wordt er - indien nodig - geld uit de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs gehaald om het programma te bekostigen. De PO-Raad ontvangt daarnaast signalen dat het programma scholen extra rompslomp geeft op verschillende gebieden: zo moeten scholen een extra administratie aanleggen en heeft het onderwijspersoneel soms toch een grote rol bij het organiseren en verspreiden van de maaltijden. Dit terwijl het uitgangspunt is om het onderwijspersoneel zo veel mogelijk te ontlasten.

Scenario’s voor structureel programma 

Minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) werkt naar aanleiding van een aangenomen motie van Laurens Dassen (Volt) en Steven van Weyenberg (D66) ook aan scenario’s om structureel schoolmaaltijden aan te bieden. De drie hoofdscenario’s zijn:

  1. Schoolmaaltijden voor een afgebakende doelgroep
  2. Schoolmaaltijden en/of -fruit voor alle leerlingen
  3. Schoolmaaltijden als onderdeel van een integrale aanpak  

De PO-Raad is blij dat in de structurele scenario's een verbinding gemaakt wordt met de Schijf van 5 van het Voedingscentrum en Programma Gezonde School. Een van de risico’s van de B-scenario’s is de belasting van scholen en personeel – wat ervan uitgaat dat hiermee toch een uitvoerende taak bij het onderwijs ligt. Wij zullen onze aandachtspunten de komende periode delen met het ministerie van OCW. 

Caribisch Nederland

Momenteel is er voor Caribisch Nederland een bijzondere uitkering van 500.000 euro beschikbaar, waarmee scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op Bonaire, St. Eustatius en Saba ook met Programma Schoolmaaltijden aan de slag kunnen. In 2024 is er €1,0 miljoen voor schoolmaaltijden in Caribisch Nederland beschikbaar gesteld. Het uitwerken van de structurele scenario’s voor schoolmaaltijden is ook van toepassing op Caribisch Nederland.

Kind eet uit een broodtrommel op school