Nieuws

Scholen & sponsoring: wat vind jij?

Heb jij onlangs een enquête ontvangen van onderzoeksbureau Regioplan over sponsoring? Als partner van het onlangs verlopen convenant sponsoring verzoekt de PO-Raad je vriendelijk deze enquête in te vullen. Invullen duurt circa vijf minuten en is belangrijk voor de inhoud van het nieuwe convenant. 

Onlangs is de looptijd van het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” verlopen. Dit convenant moest scholen en andere partijen houvast geven bij het maken van afspraken met bedrijven en leerlingen beschermen. De convenantspartijen (het ministerie van Onderwijs en organisaties vanuit onderwijs, ouders, leerlingen en bedrijfsleven) gaan de afspraken over sponsoring actualiseren en vastleggen in een nieuw convenant. De partijen streven ernaar per 1 januari 2020 een nieuw convenant af te sluiten.

Het is belangrijk dat het nieuwe convenant goed aansluit bij de huidige beleving die scholen bij sponsoring hebben. Daarom heeft het ministerie van OCW onderzoeksbureau Regioplan gevraagd te onderzoeken wat de ervaring van scholen is met sponsoring en welke mening schoolleiders en MR-leden hierover hebben. Een deel van de basisscholen ontvangt daarvoor een uitnodiging. Het kost ongeveer vijf minuten om de vragenlijst in te vullen. De aanbevelingen uit de evaluatie worden in het nieuwe convenant meegenomen.

Ook wanneer jouw school niet gesponsord wordt, is het voor de convenantspartijen belangrijk te weten hoe een school tegenover sponsoring staat.