Nieuws

Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Arie Slob (Onderwijs) een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. Ze wil onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie.

Onderdeel van het onderzoek is een schriftelijke verkenning van het aanbod van de scholen gericht op burgerschap. Daarnaast voert ze onderzoek uit bij een select aantal scholen in verschillende onderwijssectoren. Het onderzoek richt zich op islamitische scholen en op scholen van andere richtingen met specifieke levensbeschouwelijke opvattingen. Ook een groep openbare en algemeen bijzondere scholen worden in het onderzoek betrokken. Het rapport zal in de loop van februari 2020 openbaargemaakt worden.

Het kabinet wil burgerschapsonderwijs verbeteren door de wet hiertoe aan te scherpen. Op dit moment zijn scholen verplicht burgerschapsonderwijs te geven, maar is onduidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld. De wet moet die onduidelijkheid wegnemen. In het wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat leerlingen voortaan moeten leren over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en over de mensenrechten. Ook moet de school hen sociale en maatschappelijke competenties bijbrengen die ze in de samenleving nodig hebben. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog met het voorstel instemmen.

Herziening kerndoelen

Burgerschap is ook een van de negen leergebieden waarvoor leraren en schoolleiders bouwstenen voor nieuwe kerndoelen hebben ontwikkeld. Zij presenteerden hun voorstellen op 10 oktober. Deze bouwstenen houden rekening met de wettelijke burgerschapsopdracht.