Nieuws

Curriculum.nu: een eerste blik op digitale geletterdheid

Wat vinden jullie van de conceptvisie voor Digitale geletterdheid? Onlangs gaven twaalf leraren uit het hele land feedback aan het ontwikkelteam van Curriculum.nu. Teamlid Gijsbreght van Doorn: ,,Er bestaat nog niets voor dit leergebied. Dat is best spannend, want we hebben geen referentiepunt. Maar het geeft ook veel kansen.”

Digitale Geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Om te bepalen wat hiervoor nodig is, haalt het ontwikkelteam zo veel mogelijk feedback op bij scholen, vakverenigingen, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Dit keer waren Kunna Smit (leerkracht/taalspecialist bij VCPO Spijkenisse), Gijsbreght van Doorn (Onderwijsspecialist/IT adviseur) en Mark Weekenborg (beleidsadviseur PO-Raad) van het ontwikkelteam te gast bij de PO-Raad en het project Slimmer leren met ICT om samen met twaalf leraren te reflecteren op de conceptvisie voor Digitale geletterdheid.

Leven en werken

Kunna Smit introduceert de conceptvisie: ,,De kern is: digitale vaardigheden zijn nodig om in onze samenleving te kunnen leven en werken.” De aanwezige leraren kunnen dit beamen. ,,Het is lastig om mee te doen als je deze vaardigheden niet beheerst. Het lijkt op ongeletterd zijn”, ,,de maatschappij vraagt het, je moet je weg hierin zien te vinden”, ,,digitale zelfredzaamheid is belangrijk” en ,,ook leraren moeten deze vaardigheden beheersen, niet alleen zij die net van de Pabo’s komen”.

Kunnen we er wat mee?

Is de visie bruikbaar? Jazeker, vinden de aanwezigen. ,,We willen als school heel veel, maar er is niet altijd tijd en geld. Door een visie kun je duidelijk maken wat er nodig en waar je moet beginnen, al bij de kleuters.” Daarnaast vinden de leraren het belangrijk dat digitale geletterdheid onderdeel wordt van de opdracht van het onderwijs, en niet vrijblijvend is. ,,Anders laten mensen het liggen omdat het te moeilijk lijkt en dan verandert er nog niets.”

Vier domeinen

Het ontwikkelteam verdeelt Digitale geletterdheid in vier ‘domeinen’: kennis van, werken met, nadenken over en creatief zijn met digitale technologie. Dekken deze invalshoeken de lading? De leraren vinden van wel. ,,Je kunt hier wat mee in de onder- én de bovenbouw door de complexiteit van de opdrachten aan te passen” en ,,het gaat niet alleen over kennis en vaardigheden, maar ook om houding en attitude”. ,,De visie moet door de leraren worden gedragen. Dat zal niet lukken met een cursusje, het gaat om herhalen en oefenen. Een leven lang leren, dat zal de norm worden.”

Op naar de toekomst

De vier domeinen zijn vrij in te vullen, daardoor is de visie toekomstbestendig, menen de leraren. ,,De uitwerking en voorbeelden moet je wel voortdurend actualiseren.” En het is goed om de visie periodiek tegen het licht te houden. ,,Want hoe verandert de wereld als robots reflecterend worden en aangesproken kunnen worden op hun gedrag?”

De keuze van het ontwikkelteam om de uitwerking van Digitale geletterdheid te verweven in andere leergebieden wordt onderschreven. ,,Voor het primair onderwijs zou een apart vak met eigen methodes de verkeerde beweging zijn” en ,,In het primair onderwijs doen we dat al. Het gaat om de combinatie van kinderen bewust maken (wat kun je ermee?) en ‘de kapstok’ helder hebben (waar kun je de doelen van digitale geletterdheid aan op hangen?).”

Hoe nu verder?

Eind mei gaat het ontwikkelteam met alle feedback aan de slag om te komen tot een beschrijving van de kern van Digitale geletterdheid op basis van een aantal inzichten. Op 5 juni start de tweede consultatieperiode (over de grote opdrachten per leergebied) en kunt u opnieuw feed back geven. Het bijgestelde visiedocument vindt u vanaf 11 juni op www.curriculum.nu.

Over Curriculum.nu

Onder de noemer Curriculum.nu buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich dit jaar over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Naast Digitale geletterdheid zijn dat Burgerschap, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.

Met de opbrengst van dit ontwikkelproces worden de kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. Dit is nodig omdat de huidige doelen zijn verouderd. Een nieuw curriculum moet bovendien leiden tot minder overladenheid, een betere samenhang in het onderwijsprogramma en doorlopende leerlijnen.