Nieuws

Goede taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen

Minstens 90 procent van de basisschoolleerlingen haalt het basisniveau voor zowel lezen, taalverzorging als rekenen. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in een peilingsonderzoek op basis van de uitkomsten van de Centrale Eindtoets van 2015. Nederlandse basisscholen scoren daarmee beter dan wordt nagestreefd.

Sinds een aantal jaren is beschreven wat leerlingen op een aantal momenten in hun schoolcarrière moeten kennen en kunnen als het gaat om verschillende onderdelen van taal en rekenen. Deze referentieniveaus zijn beschreven in twee ‘kwaliteiten’: de fundamentele kwaliteit, het basisniveau (F) en de streefkwaliteit (S). Niveau 1F en 1S/2F zijn van toepassing op het einde van het basisonderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs heeft dit jaar voor het eerste de scores van de basisschoolleerlingen vergeleken met de referentieniveaus. Daaruit blijkt dat het Nederlandse basisonderwijs er over het algemeen goed in slaagt om leerlingen de referentieniveaus te leren beheersen. Met name niveau 1F wordt door het gros van alle leerlingen (ruim 90%) behaald. De ambitie bij het opstellen van de referentieniveaus was dat minstens 85 procent van de leerlingen dat niveau zou halen. Dat is dus ruimschoots gehaald.

Tegelijkertijd is het zo dat leerlingen op de ene school veel meer kans hebben om de referentieniveaus te leren beheersen dan op de andere school, ongeacht het percentage gewichtenleerlingen op de betreffende school. De inspectie ziet daarmee nog ruimte voor verbetering op een deel van de scholen. Om zicht te krijgen op mogelijke verklaringen voor de verschillen tussen scholen, wil de inspectie verder onderzoek doen. Op basis van dat onderzoek wil de inspectie leerpunten voor onderwijsverbetering formuleren.