Nieuws

In gesprek over vervolg curriculumontwikkeling PO en VO

De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling.

Op 20 april debatteerde de Tweede Kamer over curriculumherziening. Het debat heeft een aantal moties en toezeggingen opgeleverd. Momenteel wordt onderzocht wat de uitkomst van het debat precies betekent voor het gezamenlijke voorstel van de Coördinatiegroep. De Coördinatiegroep is hierover in gesprek met onder meer het vmbo, de vakverenigingen en de staatssecretaris.

De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor de herijking van Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek. Daarnaast is aangegeven dat met andere onderdelen gestart kan worden als het onderwijsveld en de vakverenigingen hier om verzoeken.

De Coördinatiegroep hecht bij het vervolg aan het realiseren van een samenhangend onderwijsprogramma voor het primair en voortgezet onderwijs, zodat er doorlopende leerlijnen ontstaan voor leerlingen. Verder is het belangrijk om tot een goede balans te komen tussen wat de kern van de onderwijsopdracht is en wat aan keuzeruimte blijft, mede vanuit de ambitie om overladenheid van het onderwijsprogramma te bestrijden.

Staatssecretaris Dekker informeert de Tweede Kamer voor de zomer over het vervolgproces van curriculumontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs.