Nieuws

Nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd

De commissie Herijking Canon van Nederland heeft op 22 juni de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). De Canon bestaat uit vijftig vensters met ‘belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien’.

Wat is de Canon van Nederland?

De Canon is sinds 2010 onderdeel van de kerndoelen van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs binnen het vak geschiedenis. In het basisonderwijs wordt de Canon volgens de commissie gebruikt door ruim twee derde van de leerkrachten in de bovenbouw. Vaak ter ondersteuning van eigen methodes. Niet alleen bij geschiedenis, maar ook bij vakken als wereldoriëntatie en kunst en cultuur. Scholen kunnen zelf accenten leggen; ze hoeven niet elk venster individueel te behandelen. Bij het samenstellen van de nieuwe Canon had de commissie een aantal aandachtspunten. Zo was er extra aandacht voor meerstemmigheid, diversiteit en regionale spreiding.

Wat betekent de nieuwe Canon voor het curriculum?

In het bijbehorende rapport adviseert de commissie om de hoofdlijnen van de Canon in te zetten bij de ‘verdere uitwerking van de leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap in het kader van Curriculum.nu’. De PO-Raad ondersteunt deze aanbeveling. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er in het herziene curriculum meer samenhang is en dat de overladenheid teruggedrongen wordt. Het gebruik van de duidelijke hoofdlijnen binnen de Canon kan hierbij helpen.