Nieuws

Reactie op hoofdlijnadvies platform Onderwijs2032

De PO-Raad is positief over het hoofdlijnadvies van het platform Onderwijs2032 over de verkenning naar herijking van de kerndoelen. In de reactie op het advies wijst de PO-Raad namens haar achterban op het belang van de omgeving van de school en ze benadrukt dat de regie over de onderwijsinhoud bij de school moet liggen. Daarnaast noemt de PO-Raad het belang van het kritisch onder de loep nemen van het stelsel. Een verdergaande samenwerking tussen school en partners in de omgeving van de school, zoals kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, gemeenten, naschoolse opvang en het voortgezet onderwijs, vragen daar om.

Op 1 oktober heeft het platform Onderwijs2032 zijn hoofdlijnadvies gepresenteerd. Het advies is het resultaat van een intensieve dialoogfase met verschillende personen en organisaties in en om het onderwijs over de opdracht van het onderwijs. De PO-Raad heeft de afgelopen periode in verschillende bijeenkomsten, vaak ook in de aanwezigheid van platformleden, feedback van schoolbestuurders, schoolleiders en (bestuurlijk) stafmedewerkers uit het primair onderwijs opgehaald over het advies. In de Algemene Ledenvergadering van 26 november is de definitieve reactie vanuit de PO-Raad vastgesteld. Op basis van alle reacties maakt het platform een definitief advies. Dat vormt de basis voor de ontwerpfase, die volgend jaar met vooral leraren, schoolleiders en schoolbestuurders moet leiden tot meer richtinggevende kerndoelen.

In het Bestuursakkoord dat de PO-Raad in 2014 met het kabinet afsloot, staat de ambitie om via een brede dialoog te komen tot een herijking van de kerndoelen. Daarmee moet het primair onderwijs beter bestendig worden voor de toekomst. De PO-Raad heeft meegedacht over de invulling en uitvoering van deze ambitie en wil ook in de vervolgfase een regierol houden. De PO-Raad hecht eraan dat het gesprek over de toerusting van de leerlingen voor hun toekomst vooral door en met de mensen uit het onderwijs wordt gevoerd.

Links & downloads

Reactie PO-Raad op advies Onderwijs2032
259.17 KB