Nieuws

Schoolbesturen kunnen zich nog tot 1 april inschrijven voor de Impuls muziekonderwijs

Schoolbesturen kunnen zich nog tot 1 april inschrijven voor de Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling heeft als doel het muziekonderwijs van scholen te verbeteren door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld.

Deze subsidieregeling staat open voor alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de regeling. Middels een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school, kan een schoolbestuur voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Dit kan door zelf het plan te schrijven of door iemand van de schoollocatie het plan te laten schrijven. Zowel het schoolbestuur als de locatieleider moeten de aanvraag ondertekenen.

Scholen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij:

  1. Structureel muzieklessen gaan verzorgen
  2. Leraren gaan trainen in het geven van muziekonderwijs;
  3. Verbinding maken tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

De subsidie is voor drie schooljaren en de hoogte ervan is afhankelijk van het aantal leerlingen. Van de schoollocatie wordt verwacht dat zij eenzelfde bedrag bijdraagt aan de activiteiten. Hiervan mag een deel (maximaal 60 procent) ingebracht worden door inzet van uren van eigen personeel.

Daarnaast moet er binnen de aanvraag expliciet aandacht zijn voor kennisdeling. Een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie is aandacht voor de wijze waarop opgedane kennis wordt gedeeld met andere scholen binnen het bestuur of in de regio.

Samenwerkingsovereenkomst

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een samenwerkingsovereenkomst met minimaal één lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise. In de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd wat het doel van de samenwerking is en hoe er wordt samengewerkt op minimaal twee van de drie onderdelen uit de aanvraag. 

Belang van structureel muziekonderwijs

De subsidieregeling sluit aan bij de activiteiten van de beweging 'Méér Muziek in de Klas'. Het platform, onder het erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Máxima, draagt uit dat de kiem van de fascinatie voor muziek op school ligt. En wil daarom dat publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. De PO-Raad onderschrijft deze boodschap, voorzitter Rinda den Besten is daarom als ambassadeur verbonden aan het platform. 

BZT Show Muziekwedstrijd

Om de komende jaren structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen moedigt het platform Méér Muziek in de Klas scholen aan om zich - onder het motto van ‘meedoen is belangrijker dan winnen' - in te schrijven voor de BZT Show Muziekwedstrijd. Meer over deze wedstrijd kunt u hier lezen.

Meer informatie

Meer informatie over de Impuls muziekonderwijs en de samenwerkingsovereenkomst is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.