Nieuws

Verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) groen licht gegeven voor het instellen van een verdiepingsfase voor Onderwijs2032. De PO-Raad is blij dat er na een periode van onzekerheid nu een vervolg kan worden gegeven aan dit traject.

Dekker kwam tot zijn voorstel voor een verdiepingsfase, nadat in de Kamer grote twijfel was gerezen over de bekendheid met en het draagvlak voor het advies ‘Ons Onderwijs2032’ onder leraren. Enkele fracties riepen Dekker al eerder op om de rol van leraren bij de ontwikkeling van Onderwijs2032 te versterken en meer regie te leggen bij de Onderwijscoöperatie, als representant van de beroepsgroep leraren. Een motie met deze strekking werd aangehouden door de Kamer.

De verdiepingsfase van Onderwijs2032 loopt tot 1 november 2016 en zal bestaan uit twee onderdelen. Ten eerste wordt onder regie van de Onderwijscoöperatie een dialoog onder leraren over Onderwijs2032 georganiseerd. Onderwerp van gesprek is het advies ‘Ons Onderwijs2032’ en de wijze waarop de betrokkenheid van leraren bij de herijking van het curriculum op basis daarvan kan worden vergroot. Parallel daaraan wordt door een breed samengestelde regiegroep samen met het onderwijsveld een inhoudelijke verdieping van het advies gestart. Centraal staat de vraag wat het advies concreet betekent voor de onderwijspraktijk. De beoogde leden van de regiegroep zijn de PO-Raad, VO-raad, AVS, Onderwijscoöperatie, LAKS en Ouders & Onderwijs.

Tijdens het debat onderstreepten vrijwel alle fracties dat het belangrijk is dat leraren betrokken zijn bij (de verdiepingsfase van) Onderwijs2032 en inspraak hebben. Ook drongen enkele partijen erop aan dat als leraren structureel betrokken worden bij curriculumontwikkeling en mede-architect zijn, zij hiervoor structureel vrijgesteld dienen te worden. Op verzoek van de PvdA zegde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) toe schoolbesturen op te roepen om leraren te faciliteren om aan de slag te kunnen gaan met de ontwikkeling van het curriculum.

Doorgaande ontwikkellijn en voorschoolse educatie

Dekker kondigde zelf al eerder aan in de verdiepingsfase te willen verkennen wat de betekenis van de curriculumherijking voor de aansluiting op het vervolgonderwijs en de lerarenopleidingen betekent. In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer heeft de PO-Raad de Kamerfracties gevraagd de voorschoolse periode daarbij niet uit het oog te verliezen. In het debat werd hier woensdag alleen door D66 aandacht voor gevraagd.

Meer informatie

Op de website van Onderwijs2032 worden veel voorkomende vragen over de inhoud, de totstandkoming en de status van Onderwijs2032 beantwoord.