Nieuws

Opschaling nieuwkomersonderwijs en tijdelijke voorzieningen voor leerlingen uit Oekraïne

Nieuwkomersonderwijs speelt een cruciale rol in het geven van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Nieuwkomersscholen zetten alles op alles om het onderwijs op te schalen. Waar nodig zetten gemeenten tijdelijke onderwijsvoorzieningen op, die vanaf volgende week op verschillende plekken operationeel zullen zijn. Dat koppelt de minister van Justitie en Veiligheid terug aan de Tweede Kamer, per brief die gisteren is verstuurd. Dit doet hij namens alle kabinetsleden van de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing, waaronder de minister van onderwijs.

Ondersteuning vanuit OCW

Het ministerie van Onderwijs onderneemt verschillende acties om het onderwijsveld in staat te stellen verder op te schalen om Oekraïense kinderen die gevlucht zijn een plek te bieden en zo goed mogelijk op te vangen worden zodat ze weer kunnen leren en spelen met vriendjes:

  • Het ministerie verhoogt de subsidie aan LOWAN-po (via de PO-Raad) en LOWAN-vo voor extra ondersteuning.
  • Het ministerie wijzigt de bekostigingsregeling voor po en vo zodat Oekraïense leerlingen ook onder de bestaande nieuwkomersregeling komen te vallen.
  • Samen met de PO-Raad, de VO-raad, LOWAN en VNG stelt OCW een kader met een handreiking op voor gemeenten en schoolbesturen over hoe zij nieuwkomersonderwijs kunnen opschalen, dan wel tijdelijke onderwijsvoorzieningen kunnen regelen.
  • Ook zet het ministerie regiocoördinatoren in om met name gemeenten concreet te ondersteunen.

De PO-Raad vindt het goed dat er vanuit het ministerie ondersteuning en kaders beschikbaar worden gesteld om onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Zo hoeven er geen overhaaste beslissingen te worden genomen. Het nadrukkelijke advies blijft: maak eerst een plan in samenwerking met de verschillende partners, alvorens je overgaat tot actie. Soms is het namelijk verstandiger even twee weken te wachten met het hervatten van onderwijs, dan wanneer een kind drie keer van school wisselt.  

Oproep: schrijf leerlingen in

Omdat een deel van de gevluchte Oekraïense kinderen niet via de ‘reguliere’ nieuwkomersroutes (zoals bijvoorbeeld het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) Nederland en het onderwijs inkomen, is de Rijksoverheid voor het monitoren van de aantallen afhankelijk van verschillende organisaties en instanties. Daarom is het van groot belang dat scholen Oekraïense leerlingen inschrijven in het ‘reguliere’ register (Register Onderwijsdeelnemers). Dat is niet gekoppeld aan de basisregistratie personen en er is geen BSN nodig; deze leerlingen kunnen worden ingeschreven onder de noemer ‘overige vreemdelingen’. DUO wijst een onderwijsnummer toe aan de leerling.

Webinar AVS: instroom in regulier onderwijs

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk van de kinderen op nieuwkomersscholen worden geplaatst. We zien echter ook dat veel leerlingen, om verschillende redenen, ook in het reguliere onderwijs terecht komen. Om schoolleiders daarbij te ondersteunen, organiseert de AVS aanstaande dinsdag 5 april een webinar over het onderwijs aan Oekraïense kinderen. Onze collega’s van LOWAN zijn te gast in dit webinar. Op de website van de AVS kun je een verslag van het webinar lezen. Ook is hier het webinar terug te kijken en is het mogelijk om de presentatie te downloaden.

Je best doen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten