Nieuws

Minister investeert om inhuur privaat onderwijs te ontmoedigen

De onderwijskwaliteit omhoog en inhuur van privaat onderwijs ontmoedigen. Zo wil onderwijsminister Dennis Wiersma de publieke functie van het onderwijs versterken. De PO-Raad ziet dat deze vervlechting naast het risico op dalende onderwijskwaliteit, ook de gelijke kansen voor leerlingen beïnvloedt. Kwalitatief onderwijs moet voor iedere leerling toegankelijk zijn in het publieke onderwijs en aanvullend onderwijs zou niet nodig moeten zijn voor een optimale schoolontwikkeling.  

Vanzelfsprekendheid is zorgelijk 

Samenwerking tussen publiek en privaat onderwijs is niet per definitie een punt van zorg, schrijft Wiersma aan de Tweede Kamer. Zijn reactie volgt op een advies van de Onderwijsraad die constateert dat de verstrengeling van publiek en privaat onderwijs een risico is voor de onderwijskwaliteit.  

Samenwerking met privaat onderwijs kan leiden tot verrijking van het aanbod. Maar dat vermenging van privaat onderwijsaanbod op publieke scholen steeds meer als vanzelfsprekend wordt gezien, vindt de minister zorgelijk. De basis is: de publieke taak van het onderwijs moet voldoende gewaarborgd zijn, dan kan het private onderwijs een aanvulling bieden.  

Investeren en ontmoedigen 

En om die publieke functie van het onderwijs te waarborgen en te versterken, gaat de minister enerzijds investeren en anderzijds duidelijke kaders meegeven.  

De minister onderschrijft het advies van de Onderwijsraad om een actievere rol te spelen in de bescherming van het publieke karakter van het onderwijs. Het kabinet investeert € 2 miljard in onderwijskwaliteit en kansengelijkheid (o.a. middels een Masterplan basisvaardigheden, investeren in leraren en een soepeler overgang po-vo).  

Kaders moeten er komen om de normalisering van het private aanbod in het publieke onderwijs aan te pakken en te ontmoedigen. Het is belangrijk dat het publiek bekostigd onderwijs de primaire leercontext blijft voor alle leerlingen. Samen met de sectorraden wil Wiersma strengere eisen opstellen bij de samenwerking van scholen met private partijen. De PO-Raad gaat hierover met haar leden in gesprek, onder meer via onze expertgroepen, maar ook met de Inspectie.  

Structurele bekostiging 

De PO-Raad vindt het zorgelijk dat de kerntaak van het onderwijs, het verzorgen van algemeen toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs, volgens de Onderwijsraad steeds meer uit handen raakt van publiek bekostigde scholen. Adequate, structurele bekostiging is wat ons betreft een belangrijke voorwaarde voor het versterken van onderwijskwaliteit en een kansrijker onderwijsstelsel. Bovendien hebben incidentele investeringen zoals de NPO-middelen volgens de Onderwijsraad juist bijgedragen aan een intensivering van ‘aanvullend onderwijs’.   

Ouderbijdrage solidair verdelen 

De minister wil ook een wettelijke limiet voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage hebben en is daarvoor een traject gestart. De huidige wet vrijwillige ouderbijdrage, biedt al mogelijkheden de vrijwillige bijdrage solidair te verdelen. Dit voorjaar volgt een communicatiecampagne om de bewustwording daaromtrent te vergroten. De PO-Raad draagt hier ook aan bij.  

aanvullend onderwijs

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten